Baze podataka

Naziv predmeta

BAZE PODATAKA

Kod

VSITE161

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati - 1 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati - 3,5 ECTS)

Nastavnik

predavač Dalibor Bužić, dipl. inf., predavač mr. sc. Damir Vuk, dipl. inf.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja s područja baza podataka kao osnovu jezgre računarstva i obučava polaznike za projektiranje i izradu baza podataka u programskom sustavu MS Access

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Koncepti baza podataka. DBMS-Sustav baza podataka. Hijerarhijski model. Entiteti i atributi. Relacije i kardinalitet. Tipovi relacija. E-R model. Relacijski model. Relacijska algebra - operatori, ključevi. Integritet baze, referencijalni integritet. Indeksiranje. Normalizacija, normalne forme. SQL. Transakcije: obrada zahtjeva, blokiranje pristupa, kontrolne točke, oporavak od pogreški. Modeliranje događaja - okidači. Kontrola višestrukog pristupa. Sigurnost i dozvola pristupa. Projektiranje baza. Distribuirane baze. Sustavi korisnika i poslužitelja. Baze podataka: Access, SQL server, ORACLE, osnove korištenja, pristup i obrada podataka - forme, izvješća

Preporučena literatura

  • O’Neil, P.: Database - Principles, Programming, Performance, Morgan Kaufmann Publishers 1994.
  • Vujnović, R.: SQL i relacijski model podataka, Znak, 1995
  • Microsoft press: Access

Dopunska literatura

  • Z. Torba, Baze podataka, Veleučilište u Splitu, 2001.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Seminarski rad
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)