Ugradbeni i prijenosni sustavi

Nositelj

pred. mr. sc. Marko Radonić, dipl. ing., pred. Koča Vrančić, dipl. ing.

Naziv predmeta

UGRADBENI I PRIJENOSNI SUSTAVI

Kod

VSITE241

Kratki naziv

UPS

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu ugrađenih mikroračunala.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža znanja o strukturi mikroračunala i osposobljava studenta za samostalno projektiranje i programiranje mikroračunala kao ugradbenog i prijenosnog sustava.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti rad računala u stvarnom vremenu, prijenosna i ugradbena računala, arhitekturu ARM procesora, distribuirane sustave,
  2. primijeniti računala u sustavima za nadzor, izraditi bilancu energije prijenosnog računala, podesiti operacijski sustav prijenosnih računala,
  3. dizajnirati sustav interakcije s čovjekom i
  4. povezati računalo s okolinom, programirati mjerne pretvornike.

Sadržaj

Arhitektura računala i specifičnost rada u stvarnom vremenu. Prijenosna računala.  Ugradbena računala. Mikrokontroleri. Arhitektura ARM.

Računala u sustavima za mjerenje i upravljanje procesima. Prilagodba računala procesu i procesa računalu. Povezivanje računala i okoline. Instrumentacijski lanac, mjerni pretvornik. Mjerni signali. Operacijski sustavi i programski jezici namijenjeni ugradbenim računalima. Realizacija mjernih i upravljačkih algoritama u asembleru i višim programskim jezicima. Distribuirani upravljački sustavi.

Arhitektura prijenosnih računala. Bilanca energije. Interakcija s čovjekom. Operacijski sustavi i programski jezici namijenjeni prijenosnim računalima.

Preporučena literatura

  1. Stuart, R.; Ball, P. E.: Embedded Microprocessor Systems: Real World Design, Elsevier science, 2002.

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)