Programiranje baza podataka

Nositelj

pred. Dalibor Bužić, dipl. inf.

Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE BAZA PODATAKA

Kod

VSITE271

Kratki naziv

NSQL

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za programiranje složenih baza podataka.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Studenti se obučavaju za napredno korištenje baza podataka.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. primijeniti SQL na Oracle bazi, kreirati tablice i indekse
  2. primijeniti osnovne naredbe i funkcije, koristiti složene naredbe, skupovne operacije,
  3. obraditi datum i vrijeme, kreirati hijerarhijske upite,
  4. koristiti analitičke funkcije, definirati transakcije i
  5. optimizirati alternativne baze, primijeniti koncept ključ-vrijednost.

Sadržaj

Napredni SQL na Oracle bazi podataka. Pregled osnova jezika (ključne riječi, osnovne naredbe, join, grupiranje). Oracle SQL funkcije, procesiranje datuma i vremena u Oracle bazi, operatori IN, LIKE, EXISTS. Naredbe složene od više osnovnih upita. Skupovne operacije s upitima. Translate, decode, case. Hijerarhijske upiti. Analitičke funkcije. Naredba merge. Transakcije. Kreiranje tablice, particija, indeksa. Optimizacija. No-SQL baze podataka. Koncept key-value.

Preporučena literatura

  1. Jason Price: Oracle Database 11g SQL (Osborne ORACLE Press Series), McGraw-Hill Osborne Media; 1 edition (November 5, 2007)
  2. Michael McLaughlin: Oracle Database 11g PL/SQL Programming (Osborne ORACLE Press Series), McGraw-Hill Osborne Media; 1 edition (March 21, 2008)  Iggy Fernandez (Author)

 

Dopunska literatura

  1. Rick Greenwald, Robert Stackowiak, Jonathan Stern: Oracle Essentials: Oracle Database 11g, O'Reilly Media; 4th edition

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)