Numeričko modeliranje

Nositelj

v.pred. dr. sc. Vladimir Krstić, dipl. ing. fiz.

Naziv predmeta

NUMERIČKO MODELIRANJE

Kod

VSITE203

Kratki naziv

NUMOD

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij jezgre

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati - 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati – 3,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za razvoj, analizu i numeričko rješavanje matematičkih modela.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža: (i) Temeljna znanja o numeričkim metodama s naglaskom na njihovoj primjeni u analizi fizikalnih, matematičkih i bioloških modela, (ii) Modeliranjem realnih problema uči se: identificirati ključne stupnjeve slobode u promatranom problemu, zašto i kako  pojednostavljivati modele,  analizirati rezultate numeričkih simulacija.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. primijeniti proces matematičkog modeliranja na problemima iz različitih grana znanosti i tehnike
  2. numerički rješavati diferencijalne i diferencijske jednadžbe i
  3. razvijati Monte Carlo simulacije.

Sadržaj

Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi – radioaktivni raspad. Modeliranje realističnog gibanja projektila (uključen otpor zraka). Oscilatorna gibanja i kaos. Sunčev sustav – Keplerovi zakoni. Električni potencijal i električno polje – rješavanje Laplaceove jednadžbe. Valno gibanje. Monte Carlo simulacije – slučajni šetač i difuzija. Neuralne mreže.

Preporučena literatura

  1. Giordano, N. J.: Computational Physics 2nd Ed, Benjamin Cummings, 2005

Dopunska literatura

  1. Krstić, V.: Numeričko programiranje (skripta), u pripremi.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)