Podešavanje poslužiteljskih računala

Nositelj

pred. Pavle Špoljarić, dipl. ing.

Naziv predmeta

PODEŠAVANJE POSLUŽITELJSKIH RAČUNALA

Kod

VSITE264

Kratki naziv

PPR

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za podešavanje poslužiteljskih računala.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja instalacije, administraciju i održavanja Linux/UNIX servera te postavljanje sistemskih, upravljačkih i korisnički orijentiranih servisa i aplikacija.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. instalirati Linux poslužiteljsko računalo, nadograditi programsku podršku,
  2. programirati sigurnosne pohrane,
  3. upravljati korisnicima,
  4. postaviti mrežne servise i
  5. koristiti alate za upravljanje.

Sadržaj

Instalacija servera, održavanje servera, nadogradnja i sigurnosne pohrane. Administracija korisnika. Uobičajeni mrežni servisi. Alati za upravljanje i administraciju servera. Osnovni korisnički servisi i usluge. Ostale usluge i servisi: LAMP, CRMS , LCMS, CMS, ERP, SCM, WIKI HELP DESK, media streeming

Preporučena literatura

  1. Negus, C.: LINUX BIBLE 2007 EDITION, Wiley 2007.
  2. Sobell, M. G.: PRACTICAL GUIDE TO UBUNTU LINUX, Prentice Hall 2008.

Dopunska literatura

  1. Lubanovic, B.; Adelstein, T.: Administriranje Linux sustava, Dobar Plan, 2006.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)