Matematička logika u računarstvu

Nositelj

v. pred. dr. sc. Boris Čulina, dipl. ing. mat., pred. mr. sc. Damir Mikoč, dipl. ing. mat.

Naziv predmeta

MATEMATIČKA LOGIKA U RAČUNARSTVU

Kod

VSITE206

Kratki naziv

MLOG

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij jezgre

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati – 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati – 3,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za razumijevanje logičkog odlučivanja.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Korištenje logičkog jezika u specifikaciji problema. Logičko dokazivanje korektnosti rješenja. Usvajanje temeljnih vještina logičkog programiranja, programiranja baza podataka i funkcijskog programiranja. Primjena matematičkih struktura u kodiranju i kriptiranju.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti jezike prvog reda, princip logičkog programiranja, skupove i relacije, principe funkcijskog programiranja
  2. dokazati korektnost programa i sklopovlja i
  3. primijeniti Prolog, SQL na relacijskoj bazi podataka, Haskell.

Sadržaj

Jezici prvog reda. Prirodna dedukcija i primjena na dokazivanje korektnosti programa i sklopovlja. Logičko programiranje i Prolog. Skupovi, relacije i SQL. Funkcije, funkcijsko programiranje i Haskell.

Preporučena literatura

  1. Čulina, B.: Matematička logika i osnove matematike, u pripremi

 

Dopunska literatura

  1. Barwise, Etchemendy: Language, Proof and Logic, CSLI, 2001
  2. Backhouse: Program Construction: Calculating Implementations from Specifications,  Wiley, 2003.
  3. Sterling, Shapiro: The Art of Prolog, 2 ed., MIT Press, 1994
  4. Haan, Koppelaars: Applied Mathematics for Database Professionals, Apress 2007
  5. Hutton:  Programming in Haskell, Cambridge University Press, 2007

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)