Računalna grafika

Nositelj

pred. Mirko Bulaja, dipl. ing.

Naziv predmeta

RAČUNALNA GRAFIKA

Kod

VSITE255

Kratki naziv

GRAF

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu računalne grafike.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža osnovna znanja računalnog generiranja 2D i 3D prikaza, te obrade slike.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. nabrojati primjene i koncepte računalne grafike, objasniti sklopovlje računalne grafike, grafičke sustave i pakete, interaktivnu grafiku, grafički terminal i grafički procesor, definirati rasterske i vektorske sustave, animaciju, boju,
  2. primijeniti matematičke temelje računalne grafike i algoritme 2D i 3D modeliranja,
  3. primijeniti grafičke transformacije, algoritme rasterske grafike,
  4. primijeniti biblioteke grafičkih funkcija i
  5. poboljšati sliku.

Sadržaj

Primjene i osnovni koncepti računarske grafike. Računarska grafika u inženjerskim primjenama. Sklopovska oprema za računalnu grafiku Grafički programski paketi i grafički sustavi. Interaktivna računarska grafika. Grafički terminal i grafički procesor. Matematički temelji računarske grafike. Algoritmi 2D grafike i 3D modeliranje. Rasterski i vektorski grafički sustavi. Grafičke transformacije. Projekcije. Osnovni algoritmi rasterske grafike. Prikazivanje crta, krivulja, površina i tijela. Animacija. Boja u računalnoj grafici. Biblioteke grafičkih funkcija. Digitalna obrada i analiza slike. Poboljšanja slike.

Preporučena literatura

  1. McConnell, J. J.: Computer Graphics, Theory into practice, Jones and Barlett Publishers, USA, 2006.
  2. Hearn, D.; Baker, M. P.: Computer Graphics with OpenGL, third edition. Prentice Hall, 2003.

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)