Integracija informacijskih sustava

Nositelj

prof.v.š. dr. sc. Darko Galinec, dipl. inf.

Naziv predmeta

INTEGRACIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Kod

VSITE277

Kratki naziv

INIS

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Druga

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za integraciju informacijskih sustava.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja iz područja integracije informacijskih sustava, te znanja o njenoj ulozi i utjecaju na poslovne procese.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti potrebu integracije informacijskog sustava, razine interoperabilnosti,
  2. specificirati rad sustava u stvarnom vremenu, izvođenje procesa,
  3. primijeniti metodologiju integracije, organizaciju temeljnu na ulogama,
  4. specificirati podršku poslovnim procesima , arhitekturu pružanja usluga i arhitekturu vođenu događajima i
  5. upravljati procesima.

Sadržaj

Uvod u integraciju informacijskih sustava. Poslovni sustav koji radi u stvarnom vremenu. Organizacija utemeljena na ulogama. Izvođenje procesa od početka do kraja. Upravljanje poslovnim procesima. Razvoj integracije informacijskih sustava. Metodologijski okvir integracije informacijskih sustava. Razine interoperabilnosti. Integracija informacijskih sustava i poslovni procesi. Arhitektura usmjerena pružanju usluga. Arhitektura vođena događajima.

Preporučena literatura

  1. Galinec, D.: Integracija informacijskih sustava, VSITE 2011.

Dopunska literatura

  1. Khan, R. N.: Business Process Management. A Practical Guide, Meghan-Kiffer Press, 2004.
  2. Krafzig, D.; Banke, K.; Slama, D.: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices, Prentice Hall PTR, 2004.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)