Matematička analiza 1

Naziv predmeta

MATEMATIČKA ANALIZA 1

Kod

VSITE002

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(Predavanja 30 sati - 1 ECTS / numeričke vježbe 45 sati - 1,5 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka 105 sati ­- 3,5 ECTS)

Nastavnik

dr.sc.viši predavač Vladimir Krstić, dipl.inž.fizike ; predavač Marijan Čančarević prof.

Kompetencije koje se stječu

Studenti stiču osnovna znanja iz matematičke analize funkcija, diferencijalnog i integralnog računa, te nizova i redova brojeva i funkcija. Usvajanje pojmova i savladavanje vještina, u rješavanju problema iz navedenih područja, omogućava im uspješno praćenje stručnih predmeta.

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Funkcije realne varijable. Zadavanje i klasifikacija, limes, neprekidnost, asimptote, pregled elementarnih funkcija. Računanje logaritama i općih potencija. Eksponencijalne jednadžbe. Logaritamske jednadžbe. Graf funkcije. Definicija trigonometrijskih funkcija. Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija. Derivacija, diferencijal, više derivacije i diferencijali, teoremi srednje vrijednosti, monotonost, ekstremi, zakrivljenost, ispitivanje toka funkcije. Integralni račun. Definicija neodređenog integrala i osnovne metode integriranja. Pojam i svojstva određenog integrala. Newton-Leibnitzova formula, nepravi integral, primjene određenog integrala. Niz realnih brojeva, red realnih brojeva, niz funkcija, red funkcija, Taylorov i Maclaurinov red.

 

Preporučena literatura

Predavanja:

  1. Bradić T., Pečarić J., Roki R., Strunje M.: Matematika za tehnološke fakultete, Element Zagreb, 1998.

 

Numeričke vježbe :

  1. Rivier K.: Zbirka riješenih zadataka I, II, III, Veleučilište u Splitu 2003.

Dopunska literatura

  1. Suljagić S. : Matematika I, na Internet adresi http://tesla.vtszg.hr/~suljagic

Oblici provođenja nastave

Predavanja, numeričke vježbe, konzultacije

 

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (kolokviji po cjelinama)
  • Završni ispit (pismeni / usmeni)

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala (mišljenje studenata)
  • Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi (povremena provjera od strane voditelja katedre / voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)