Skip to main content

IT - Java Programming

Subject name

Java Programming

Details
Code
VSITE132
Abbrev.
JAVA
ECTS
5
Year
3
Semester
Summer semester
Type
elective
NQF Level 6
Bachelor study
E-Learning
0%
Activities
IT zg - Win 23/24
ECTS
Units
Hours
Total
T
1
15
2
30
N
0.5
15
1
15
L
0.5
7
2
15
S
0
0
0
0
PN
0
0
0
0
PT
0
2
1
0
PR
0
1
6
0
EN
0
1
1
0
ET
0
1
2
0
AL
3
1
90
90
TeachersLeaders: Marino Debeljuh, pred.
Assistants: Krunoslav Bilić, asist.
PrerequisitsNone
Content

Uvod u JAVA programiranje. Objektno orijentirano programiranje u Javi. Osnove JAVA jezika. Rad s objektima. Polja, uvjeti, petlje. Osnovne Java klase. Modifikatori i kontrola pristupa. Pisanje Java apleta. Rad s grafikom u Javi. Korištenje fontova i boje. Animacije i zvukovi. Upravljanje događajima i interaktivnost. Paketi i sučelja. Java program i Web stranica. Osnove Java Servleta. Osnove JavaServer Pages (JSP). Java Virtual Machine. Java razvojne platforme.

Learning objectives

Opća znanja. Objektno orijentirano programiranje. Razumijevanje smisla i veze programskih objekata i klasa sa stvarnim svijetom.

Posebna znanja. Upoznavanje s JAVA platformom: Java virtualna mašina i JAVA API. Razumijevanje važnosti obrade neočekivanih ulaza i ponašanja programa. Korištenje SWING paketa pri izradi aplikacija s grafičkim sučeljem. Razlikovanje i implementacija JAVA aplikacije i apleta.

Learning outcomes

1. Implement JAVA applet.
2. Implement JAVA application.
3. Design structure of classes with interdependence.
4. Create graphical interface using SWING.
5. Understand processes in JAVA applications.

Competencies

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za izradu programske podrške u programskom jeziku Java.

Recommended Literature

1. Eckel, B: «Thinking in JAVA», Second Edition, Prentice Hall, 2000. 2. Lemay, L; Perkins, C; Morrison, M: «Teach Yourself JAVA in 21 Days», SAMS Publishing, 2001. 3. Sušanj, D: «JAVA programiranje za Internet i WWW», Znak Zagreb, 1997. 4. Sun tutorial: «http://java.sun.com/docs/books/tutorial»

Additional Literature
lectures (T)
 1. Uvodno predavanje: Usporedba JAVA i drugih programskih jezika. JAVA platforma: jezik JAVA, JAVA virtualna mašina i JAVA API
 2. Varijable
 3. Operatori, izrazi, naredbe, blokovi
 4. Kontrola toka; Rad s objektima objekata, životni ciklus objekata;
 5. Karakteri i Stringovi; Nizovi
 6. Klase: Implementacija klase, deklaracije klase, tijelo klase, konstruktori; Članovi deklaracija i implementacija metoda
 7. Klase: kontrola pristupa, statički članovi, Nasljeđivanje
 8. Klasa Object osnova za sve klase; Konačne metode i klase; apstrakne i unutrašnje klase
 9. Sučelja; Paketi
 10. Iznimke
 11. Višenitnost; Timer i TimerTask Thread Sinkronizacija niti
 12. I/O: čitanje i pisanje InputStream i OutputStream Reader i Writer Filteri
 13. Apleti
 14. Grafičko sučelje
 15. Korištenje kolekcija
numeric exercises (N)
 1. Not defined
 2. Not defined
 3. Not defined
 4. Not defined
 5. Not defined
 6. Not defined
 7. Not defined
 8. Not defined
 9. Not defined
 10. Not defined
 11. Not defined
 12. Not defined
 13. Not defined
 14. Not defined
 15. Not defined
laboratory exercises (L)
 1. JDK instalacija, upoznavanje s okruženjem, kompajliranje i pokretanje HelloWorld komandno linijske aplikacije
 2. Aplikacija koja ispisuje parametre zadane u komandnoj liniji.
 3. BankovniRacun: dogovor oko sučelja i implementacija Klase koja u programu predstavlja bankovni račun. Komandno linijska za testiranje ponašanja klase BankovniRacun.
 4. Iznimke u praksi: na primjeru BankovniRacun dodati stvaranje, bacanje, propuštanje i obrada iznimke. Implementacija vlasite iznimke.
 5. Koomandno linijski kalkulator: korištenje i filtriranje toka znakova
 6. Chat klient: osnove JAVA appleta; korištenje swing paketa za implementaciju grafičkog sučelja
 7. Chat klient: Rad s LayoutManager-ima Prijava EventHandler-a i implementacija
 8. Chat klient: Uključivanje i isključivanje djelova sučelja GridLayout
 9. Chat klient: korištenje klase Socket, spajanje na server korištenje niti
 10. Sučelje, definicija i implementacija. Primjer igra pogađanja brojeva. Dvije implementacije sučelja
 11. Chat server: ServerSocket
 12. Chat server: Rad s više klijenata Višenitnost
 13. Chat Chat server: Rad s više klijenata 2 Collections klase
 14. Korištenje baza
preliminary exam - theory (PT)
 1. Kolokvij se polaže kroz test koji se sastoji od jednostavnog programskog zadatka od i 4 teoretska zadatka. Programski zadatak donosi do 35 bodova, a teoretski se ocjenjuju s 15 - 20 bodova, ovisno o njegovoj težini. Ukupno ima 100 bodova, a uvjet za prolaz je 50 bodova. Obuhvaćeno je gradivo do iznimki.
 2. Kolokvij se polaže kroz test koji se sastoji od jednostavnog programskog zadatka od i 4 teoretska zadatka. Programski zadatak donosi do 35 bodova, a teoretski se ocjenjuju s 15 - 20 bodova, ovisno o njegovoj težini. Ukupno ima 100 bodova, a uvjet za prolaz je 50 bodova.
project (PR)
 1. Student mora izraditi i prezentirati jednostavnu aplikaciju u jeziku JAVA prema svom izboru.
exam - numeric (EN)
 1. Not defined
exam - theory (ET)
 1. Za studente koji su položili kolokvije, ispit se sastoji od usmenog ispita kroz koji se provjerava teoretsko i praktično znanje. Konačna ocjena se formira na osnovu rezultata kolokvija, ocjene laboratorijskih vježbi, ocjena stečenih tijekom nastave na osnovu izlaznih testova, ocjene praktičnog rada i ocjene usmenog ispita. Studenti koji nisu položili kolokvije moraju pismeno polagati pripadajuće gradivo kroz test koji se sastoji od 10 zadataka teoretskog i praktičnog značaja.
autonomus learning (AL)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264