Skoči na glavni sadržaj

Upravljanje kvalitetom

VSITE je uspostavio i stalno poboljšava integrirani sustav upravljanja kvalitetom kojim su integrirani sustavi upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015, sustav upravljanja informacijskom sigurnosti po međunarodnoj normi ISO 27001:2017 i sustav osiguravanja kvalitete u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015).

Svrha je sustava za upravljanje kvalitetom 

 • izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje kvalitete VSITE-a kao visokog učilišta
 • koordiniranje razvojnih programa usmjerenih prema kontinuiranom poboljšavanju kvalitete VSITE-a u svim područjima njegovog djelovanja i 
 • primjene Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standardi) i međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 27001 u skladu sa Strategijom razvoja VSITE-a.

Polazište razvoja procesno usmjerenog integriranog sustava upravljanja VSITE-a čine

 • razumijevanje organizacije VSITE-a i njenog konteksta,
 • razumijevanje potreba i očekivanja dionika i drugih zainteresiranih strana,
 • definiranje opsega integracije i
 • organizacija sustava upravljanja kvalitetom.

Ustroj i djelovanje sustava za upravljanje kvalitetom VSITE-a podliježu mjerilima, načelima i kriterijima vrednovanja učinkovitosti sastavnica Vijeća Visokih učilišta i njihovih studijskih programa, Agencije za visoko obrazovanje (AZVO) i Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO).


VSITE prepoznaje važnost kvalitete kao ključnog faktora uspjeha visoke škole i njenih studenata te se posvećuje razvijanju kulture kvalitete i njenom poboljšavanju u svim područjima djelovanja i ugrađuje ju u sve normativne akte u skladu s ESG standardima i zahtjevima ISO normi.
 

 

Procesno usmjereni SUK

VSITE kao privatno visoko učilište ima veliku društvenu odgovornost – već godinama diploma VSITE-a garantira prvostupnike i specijaliste informacijskih tehnologija čije su znanje i kompetencije neupitni. Naša je odgovornost da ta kvaliteta ostane na zavidnoj razini, kao i zapošljivost naših alumnija koja iznosi visokih 95 %.


VSITE u skladu s ISO 9001 stalno unaprjeđuje procesno usmjereni sustav upravljanja kvalitetom koji zadovoljava i Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015), što se potvrđuje redovitim vanjskim auditima sustava i postupke akreditacije studijskih programa i reakreditacije visokog učilišta koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Procesi upravljanja
 • planiranje (utvrđivanje misije i vizije, ciljeva i politike kvalitete)
 • organizacija (upravljanje ljudskim potencijalima)
 • nadzor (nadzor procesa, interni auditi, ispitivanje zadovoljstva studenata, kontrola ostvarivanja ciljeva, ocjena sustava)
Osnovni procesi
 • organiziranje nastave i ispita
 • provedba nastave i ispita
 • znanstveno-istraživački rad i stručna djelatnost
 • izdavaštvo
 • mobilnost
 • međunarodna suradnja 
Procesi potpore
 • studentska referada
 • nabava
 • knjižnica i skriptarnica
 • administracija i IT potpora
 • održavanje
 • knjigovodstvo

Procesi su opisani, tako što su utvrđeni pokretači procesa (ulazi i zapisi ako ih ima), izlazi iz procesa, mjerljive karakteristike bitne za upravljanje procesom, kriteriji kvalitete, učestalost nadzora i metode nadzora te dokumentirane dokumentacije koje se održavaju i čuvaju (dokumenti i zapisi kvalitete). 


Svim procesima upravlja se po PDCA načelu (Plan-Do-Control-Act) – za svaki proces utvrđuju se plan kvalitete, postupak provedbe (normativnim aktom, radnom procedurom i/ili radnom uputom), kontrolira provedba i ostvareni rezultati, te se utvrđuju ocjena procesa, njegov utjecaj na sustav i mjere za njihovo poboljšanje.

Upravljanje svim procesima oslanja se na temeljne vrijednosti VSITE-a.

 

Procesno usmjereni sustav upravljanja kvalitetom VSITE-a

 

 

Garancija kvalitete - ISO certifikati

VSITE je još 2011. godine uspostavio procesno usmjereni sustav upravljanja kvalitetom (SUK) u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 za Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija. Sustav je recertificiran 2014., 2017., 2020. i 2023. godine godine za Preddiplomski i Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija. 


Polovicom 2015. godine implementiran je sustav upravljanja informacijskom sigurnosti ISMS te je VSITE dobio certifikat ISO 27001:2013. Sustav upravljanja VSITE-a zasnovan prema normi ISO 9001 je dograđen i usklađen sa zahtjevima ISO 27001:2013, tako da su već tada zadovoljeni glavni zahtjevi nove norme ISO 9001:2015 (prepoznavanje konteksta organizacije, vodstvo preuzima kompletnu odgovornost za kvalitetu, upravljanje promjenama utemeljeno u skladu s analizom rizika, ostvarivanje politike informacijske sigurnosti primjerene akademskoj zajednici, upravljanja informacijskim resursima VU). Izgradnjom i stalnim poboljšavanjem ISMS-a osigurava se kontinuitet nastave i poslovanja VSITE-a, e-administracije VU i viša razina sigurnosti potrebna za uvođenje e-indeksa i e-učenja, uključivanje u međunarodne razvojne projekte i zaštitu intelektualnog vlasništva.

Garancija kvalitete - ESG standardi

VSITE je 2012. godine završio proces razvoja sustava osiguranja kvalitete u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2009) donošenjem Poslovnika sustava upravljanja kvalitetom


Sustav osiguranja kvalitete izveden u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2009) obuhvaća sljedeća područja:

 • pravila i postupci osiguranja i unaprjeđenja sustava kvalitete VSITE-a
 • odobrenje, nadzor i periodično vrednovanje studijskih programa
 • vrednovanje studentskog rada i ocjenjivanje studenata
 • resursi za učenje i potpora studentima
 • osiguranje kvalitete nastavnika
 • znanstveno-istraživački rad
 • stručna djelatnost
 • mobilnost i međunarodna suradnja
 • resursi za obrazovnu, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost
 • informacijski sustav 
 • javnost djelovanja

 

Aktivnosti osiguranja kvalitete po ovim područjima utvrđene su u Priručniku osiguranja kvalitete VSITE-a na temelju ESG Standarda i smjernica, ciljeva osiguranja kvalitete i dobre prakse VSITE-a i drugih visokih učilišta.

U tijeku je implementacija novih ESG 2015 standarda i smjernica koje su usvojene u svibnju 2015 i usklađivanje dokumenata kvalitete u skladu sa zahtjevima i novim kriterijima Agencije za visoko obrazovanje (AZVO).

 

Upravljanje kvalitetom

Redovito se provode unutrašnje prosudbe po svim područjima osiguranja kvalitete u skladu s ESG standardima, posebni interni auditi po poslovnim procesima u skladu sa zahtjevima ISO 9001 i posebni interni auditi u skladu sa zahtjevima ISO 27001 na temelju kojih Uprava donosi ocjenu sustava i utvrđuje mjere za njihovo poboljšavanje.

 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Dekana i Stručnog vijeća koje planira i provodi postupke mjerenja performansi i poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom. Povjerenstvo predlaže Dekanu i Stručnom vijeću VSITE-a mjere za kontinuirano poboljšanje kvalitete svih procesa, sustava upravljanja kvalitetom i opseg njihove integracije.

 

Matrica

 

 

Model upravljanja kvalitetom

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264