Skoči na glavni sadržaj

Stručni prijediplomski studij informacijskih tehnologija

Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija – VSITE – privatno je visoko učilište na kojem možete, redovno ili izvanredno, studirati na Stručnom prijediplomskom studiju informacijskih tehnologija znanstvenog područja tehničkih znanosti polja računarstva na kojem ćete steći konkretna znanja i vještine te potvrditi i razviti svoje talente.
Uloga prvostupnika informacijskih tehnologija, koji raspolažu konkretnim znanjima o tehnologijama koje se primjenjuju u praksi, u skladu je s društvenim tendencijama da se svakodnevni, ali značajni i složeni, tehnički poslovi obavljaju uz pomoć računala i računalnih programa.
Stručni studij informacijskih tehnologija, polaznicima daje upravo neophodna praktična stručna znanja, te mogućnost da se u minimalnom vremenu efikasno uklope u radnu sredinu.

Područje informacijskih tehnologija razvija se najdinamičnije od svih tehničkih grana, kako kroz napredak vlastitih tehnologija, tako kroz širenje područja primjene. U tom procesu razvoj sklopovlja i programske podrške podržan je uvođenjem novih metodologija i paradigmi. Vremenski ciklus zastarijevanja tehnologije mjeri se mjesecima i godinama umjesto desetljećima. Visokoškolsko obrazovanje na području računarstva uspješno može postići svoju svrhu samo ako se programi, sadržaji i nastavne metode ažurno usklađuju s napretkom računalne tehnologije.
Program Stručnog studija informacijskih tehnologija u potpunosti je sukladan programima inozemnih visokih učilišta. Studij informacijskih tehnologija usporediv je s trogodišnjim studijima po sadržaju kolegija jezgre tehnike, jezgre računarstva i specijalističkim kolegijima. (npr. American University of Paris, Richmond American University London).
 

U skladu s razvojem suvremenih informacijskih tehnologija i potrebama tržišta na preddiplomskom studiju se stječu temeljna znanja iz IT područja, a kroz izborne kolegije omogućava se specijalizacija u četiri smjera koji su prilagođeni specifičnim poslovima prvostupnika informacijskih tehnologija.
Usmjeravanje se obavlja izborom smjera u četvrtom semestru, odnosno izborom dva obavezna izborna kolegija smjera i dva izborna kolegija. Na trećoj godini svi kolegiji su izborni, uz preporuku kolegija sukladnih izabranom smjeru. Ovim konceptom ostavljena je studentima maksimalna sloboda izbora i profiliranja studija prema vlastitim željama, a u skladu sa pravilima struke.

Smjer Programiranje obuhvaća proučavanje dizajniranja, razvoja i testiranja računalnih programa kako bi studenti stekli sve kompetencije za samostalni rad na projektima razvoja programskih rješenja. Nastava pokriva većinu trenutačno vodećih programskih jezika (Python, Java, C, C++, C#, Javascript…). U radu sa studentima naglasak je na individualnom i timskom radu; studenti kroz izrade vježbi i seminare stječu napredne programerske vještine. Rezultat takvog pristupa je da su naši studenti vrlo cijenjeni u tuzemnim i inozemnim developerskim krugovima te danas čine okosnicu programerskih timova u mnogim našim najbrže rastućim tvrtkama. Obvezni izborni predmeti smjera programiranje su "Strukture podataka i algoritmi" te "Programski jezik C".

Smjer Računalni sustavi i mreže obuhvaća zadatke implementacije umreženih računalnih sustava s kompetencijama u tehnologijama računalnog sklopovlja, operacijskih sustava, lokalnih mreža i interneta. Studiranje kroz izradu praktičnih projekata i na nastavnom radilištu Data centra osiguravaju postizanje kompetencija traženih za poslove administratora računalnih sustava, mreža i računalne sigurnosti, projektanata mreža i sustava, te voditelja sustava računarstva u oblaku. Obvezni izborni predmeti smjera Računalni sustavi i mreže su “Arhitektura osobnih računala” te “Projektiranje i upravljanje računalnim mrežama”.

Smjer Baze podataka i web-dizajn pokriva područja projektiranja baza podataka i sustava pristupa podacima korištenjem web-tehnologija s kompetencijama u SQL, .NET i skriptnim jezicima. Na tom smjeru studenti stječu praktična znanja iz projektiranja, programiranja i administriranja višekorisničkih baza podataka. Usavršavaju korištenje transakcija, procedura, okidača i kursora, te zaštitu baze podataka, migraciju i obnovu u slučaju oštećenja. Obavezni izborni predmeti smjera baze podataka i web-dizajn su "Projektiranje baza podataka" i "Mrežne usluge i programiranje". 

Smjer Informacijski sustavi pokriva područja životnog ciklusa informacijskog sustava s kompetencijama u tehnikama projektiranja, razumijevanja uloge korisnika, definiranja korisničkih zahtjeva, izradi modela procesa i modela podataka te metodama prototipiranja. Studenti dobivaju dubinski uvid u problematiku informatizacije poduzeća, reinženjeringa  i migracije podataka. Obvezni izborni predmeti smjera informacijski sustavi su "Projektiranje informacijskih sustava" i "Informatizacija poslovanja". 

Stručni studij informacijskih tehnologija koncipiran je u dvije grupe kolegija – kolegije jezgre i izborne stručne kolegije – kroz koje prvostupnik informacijskih tehnologija postiže široko temeljno znanje potrebno za trajno praćenje napretka informacijskih tehnologija. 

Kolegiji jezgre
  • tehnika (matematika, fizika, elektrotehnika)
  • računarstvo (digitalna tehnika, arhitektura računala, programski alati, operacijski sustavi, baze podataka i računalne mreže)
Izborni stručni kolegiji

Na čvrste temelje naslanjaju se stručni kolegiji po izboru studenata, čiji se sadržaji unaprjeđuju prema zahtjevima struke. Svaka generacija studenata dobiva priliku savladati konkretne suvremene tehnologije i ostvariti mogućnost uključivanja u radni proces bez dodatne obuke. Na preddiplomskom studiju student bira jedan od četiri smjera. Osim kolegija odabranog  smjera, student ima mogućnost upisati i kolegije s drugih smjerova i na taj način kreirati svoj osobni profesionalni profil.

Detaljan popis kolegija i program istih možete pogledati u Izvedbenom planu Stručnog prijediplomskog studija informacijskih tehnologija.

PLAN I PROGRAM STUDIJA
I. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE001 LALG Linearna algebra 30+30 5
VSITE011 FIZ Fizika 45+30 6
VSITE101 OET Osnove elektrotehnike 30+45 6
VSITE111 DIMT Digitalna i mikroprocesorska tehnika 45+45 7
VSITE141 KRIP Korištenje računala i programa 15+30 3
VSITE041 ENG1 Engleski jezik 1 30+0 2
UKUPNO: 195+180 29

Ukupno sati predavanja + vježbi

II. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE002 MANA1 Matematička analiza 1 30+45 6
VSITE102 OEL Osnove elektronike 30+45 6
VSITE112 AODR Arhitektura i organizacija digitalnih računala 45+45 7
VSITE121 UPROG Uvod u programiranje 45+60 8
VSITE021 PET Poslovna etika 30+0 3
VSITE042 ENG2 Engleski jezik 2 30+0 2
UKUPNO: 210+195 32

Ukupno sati predavanja + vježbi

III. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE003 PNUM Primijenjena i numerička matematika 45+30 6
VSITE122 PMA Programske metode i apstrakcije 45+60 8
VSITE161 BPOD Baze podataka 30+45 6
VSITE171 INFS Informacijski sustavi 60+0 6
VSITE043 TENG Tehnički engleski jezik 45+0 3
UKUPNO: 225+135 29

Ukupno sati predavanja + vježbi

IV. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE142 OST Operacijski sustavi 30+30 5
VSITE143 RMR Računalne mreže 30+30 5
    Izborni predmet obvezatni 30+30 5
    Izborni predmet obvezatni 30+30 5
    Izborni predmet slobodni 30+30 5
    Izborni predmet slobodni 30+30 5
UKUPNO: 180+180 30

 

Studenti biraju dva izborno obvezatna predmeta vezana za izabrani smjer i dva od preostalih šest predmeta prema vlastitoj želji.

Izborni kolegiji IV. Semestra – Smjer programiranje
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE123 SPA Strukture podataka i algoritmi 30+30 5
VSITE126 CLANG Programski jezik C 30+30 5

 

Izborni kolegiji IV. Semestra – Smjer baze podataka
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE162 PBP Projektiranje baza podataka 30+30 5
VSITE163 MUP Mrežne usluge i programiranje 30+30 5

 

Izborni kolegiji IV. Semestra – Smjer računalni sustavi i mreže
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE144 AOR Arhitektura osobnih računala 30+30 5
VSITE145 PURM Projektiranje i upravljanje računalnim mrežama 30+30 5

 

Izborni kolegiji IV. Semestra – Smjer informacijski sustavi
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE172 PIS Projektiranje informacijskih sustava 30+30 5
VSITE173 IPOSL Informatizacija poslovanja 30+30 5

Ukupno sati predavanja + vježbi

V. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE022 EOP Ekonomika i organizacija poduzeća 30+0 3
VSITE004 MANA2 Matematička analiza 2 45+30 6
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
UKUPNO: 195+150 29

 

Studenti biraju osam izbornih predmeta u skladu s izabranim smjerom i prema vlastitim željama, a prema savjetu mentora.

Izborni kolegiji V. semestra
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE151 APR Arhitektura poslužiteljskih računala 30+30 5
VSITE153 SRP Sigurnost računala i podataka 30+30 5
VSITE125 UNIX Programski alati na UNIX računalima 30+30 5
VSITE124 OBJ Objektno programiranje 30+30 5
VSITE132 JAVA Programiranje u Javi 30+30 5
VSITE133 CSH Programiranje u C# 30+30 5
VSITE164 PIN Programiranje na Internetu 30+30 5
VSITE174 EPOSL Elektroničko poslovanje 30+30 5
VSITE176 IPRO Informatizacija proizvodnje 30+30 5

* Ukupno sati predavanja + vježbi

VI. semestar
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE005 DMAT Diskretna matematika 45+30 6
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
    Izborni predmet 30+30 5
VSITE018 PRAK Industrijska praksa 0+0 0
VSITE019 DIPL Završni rad 0+0 8
UKUPNO: 165+150 34

 

Studenti biraju osam izbornih predmeta u skladu s izabranim smjerom i prema vlastitim željama, a prema savjetu mentora.

Izborni kolegiji VI. semestra
Kod Naziv predmeta Nastava * ECTS
VSITE152 UPR Upravljanje poslužiteljskim računalima 30+30 5
VSITE154 MMS Multimedijske mreže i sustavi 30+30 5
VSITE134 VPD Vođenje projekata i dokumentacija 30+30 5
VSITE135 OOM Objektno orijentirano modeliranje 30+30 5
VSITE136 DOP Distribuirano objektno programiranje 30+30 5
VSITE165 OWS Oblikovanje Web stranica 30+30 5
VSITE175 DIS Društveni informacijski sustavi 30+30 5
VSITE131 NWP Napredno Windows programiranje 30+30 5
VSITE137 UUISU Uvod u umjetnu inteligenciju i strojno učenje 30+30 5

* Ukupno sati predavanja + vježbi

Vodič za brucoše je tu da ti pomogne da uspješno riješiš sve nedoumice vezane za studiranje. Tu ćeš naći najvažnije informacije o temama kao što su SCAD, tlocrt škole, smještaj, prehrana, prijevoz, zdravlje, pohađanje nastave, Studentsko vijeće, Studentski pravobranitelj i međunarodna suradnja.

Stručni prijediplomski studij informacijskih tehnologija za redovite studente traje 3 godine (6 semestara) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS i tjednim opterećenjem od 24 sata nastave.
Izvanredni studenti slušaju isti program s prosječnim tjednim opterećenjem od 18 sati nastave. Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 sata na 18 sati, pa zaposleni studenti mogu pratiti predavanja i obavljati vježbe. 
Završna godina uključuje izradu završnog rada.

Akademska godina počinje u rujnu i ima dva semestra, zimski i ljetni. Svaki semestar traje 15 tjedana. Tri su ispitna roka, dva nakon svakog semestra, zimski u veljači, ljetni u lipnju, te jesenski nakon ljetnih praznika. 
Nastava za redovite studente organizirana je od ponedjeljka do petka, u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima.
Nastava za izvanredne studente organizirana je od ponedjeljka do petka, isključivo u poslijepodnevnim terminima (između 16:45 i 21:35).
Trajanje jednog nastavnog sata je 45 minuta. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati ukupnog rada studenta.

Stručni prijediplomski studij kao i Stručni diplomski studij informacijskih tehnologija temelji se na aktivnom učešću studenata u svim oblicima nastave (predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe, seminari i konzultacije). Studenti samostalno uče, proučavaju literaturu, pripremaju se za laboratorijske vježbe, pišu seminarske radove, održavaju prezentacije, rade u laboratoriju, obavljaju stručnu praksu, sudjeluju u projektima, pišu završne i diplomske radove.
Aktivno učešće studenata u svim vidovima nastavnih aktivnosti podržano je ocjenjivanjem aktivnosti i priznavanjem u dijelu ispita, polaganjem testova zadataka i znanja u tijeku nastave s mogućnošću dobivanja konačne ocjene kolegija, te kontrolom pohađanja nastave.
Cilj aktivnog učešća studenata u nastavi je završetak studija u predviđenom roku uz najvišu moguću razinu postignutih znanja za izabrani smjer i ritam studiranja.

Uvjeti upisa u prvu studijsku godinu

Prvu studijsku godinu upisuju studenti koji su završili četverogodišnju srednju školu bilo koje struke i u razredbenom postupku postigli uvjete određene Statutom i Pravilnikom o studiranju te ako su na rang listi postigli poziciju prema upisnoj kvoti za tu akademsku godinu. Razredbeni postupak u pravilu će se obaviti na temelju uspjeha u srednjoj školi.

Uvjeti upisa u višu studijsku godinu

Studijska godina se upisuje kao cjelina. Kod upisa više godine, student je dužan ponovo upisati predmete tekuće godine koje nije položio te predmete više godine do ukupnog opterećenja od 60 ECTS-a za redovite, odnosno 40 ECTS za izvanredne studente. Predmete više godine student upisuje prema preduvjetima upisa pojedinih predmeta.
Redoviti studenti, drugu studijsku godinu upisuju ako su položili ispite iz prve godine u vrijednosti najmanje 30 ECTS-a.
Redoviti studenti, treću (završnu) studijsku godinu upisuju ako su položili sve ispite iz prve godine i ako su položili ispite iz druge godine u vrijednosti najmanje 30 ECTS-a.
Izvanredni studenti, drugu studijsku godinu upisuju ako su položili ispite iz prve godine u vrijednosti najmanje 20 ECTS-a.
Izvanredni studenti, treću studijsku godinu upisuju ako su položili sve ispite iz prve godine i ako su položili ispite iz druge godine u vrijednosti najmanje 20 ECTS-a.
Izvanredni studenti, četvrtu (završnu) studijsku godinu upisuju ako su položili sve ispite iz prve i druge godine te ako su položili ispite iz treće godine u vrijednosti najmanje 20 ECTS-a.
Studenti upisuju apsolventsku godinu (stručna praksa i završni rad) ako su položili sve ispite.

Obveze kod ponavljanja studijske godine

Kod ponavljanja godine, student mora upisati predmete prethodnih godina koje nije položio te može upisati samo predmete godine koju ponavlja, do maksimalnog opterećenja prema režimu studija. Predmete godine koju ponavlja student upisuje prema preduvjetima upisa pojedinih predmeta.

Preduvjeti upisa pojedinih predmeta ili skupine predmeta

Preduvjeti upisa pojedinih predmeta više godine i izbornih predmeta su definirani tablicama. Navedena su dva moguća preduvjeta, odslušan predmet i položen predmet. Uvjet "odslušan predmet" koristi se kada se uvjetovani predmet upisuje u istoj studijskoj godini.

Polaganje ispita

Student mora položiti sve programom studija zadane kolegije, obavezne i izborne, da bi završio studij. Student mora postići propisane ishode učenja kako bi stekao potrebna znanja i vještine, odnosno kompetencije, potrebne za izlazak na tržište rada. 
Vrednovanje postignutih ishoda učenja iz svakog kolegija vrši se praćenjem prisustva i rada studenta na nastavnim aktivnostima (predavanjima, vježbama,…) te provjerom znanja preko kolokvija i ispita. 

Kolokviji 

Kolokviji se održavaju tijekom semestra i na redovnim ispitnim rokovima . Svaki kolegij ima određeni broj kolokvija, a termin polaganja se najavljuje na forumu predmeta i unosi u kalendar nastave. Student koji položi sve kolokvije nekog kolegija ne polaže ispit, a konačna ocjena formira se na temelju rezultata uspješnosti tijekom semestra i rezultata kolokvija.

Ispiti i ispitni rokovi

Ispiti se polažu isključivo na ispitnim rokovima što na kraju rezultira konačnom ocjenom iz svakog kolegija. 
Redovni ispitni rok (dva termina u razmaku od 15 dana) održava se po završetku svakog semestra (zimskog i ljetnog)
Popravni (jesenski) rok za sve kolegije zimskih i ljetnih kolegija organizira se također u dva termina, a posljednji podrazumijeva ispit pred povjerenstvom
Ako student nije zadovoljan ocjenom, treba u  roku od 24 sata nakon održanog ispita podnijeti žalbu, te mu se u naredna 24 sata omogućava polaganje ispita pred tročlanim povjerenstvom kojim ne može predsjedavati nastavnik na čiju ocjenu se student žali. Ocjena nastavničkog povjerenstva je konačna i na nju se ne može podnijeti žalba.
Student koji do kraja akademske godine nije položio ispit iz nekog kolegija u sljedećoj akademskoj godini mora ponovno upisati taj kolegij.
 

Studenti završavaju studij polaganjem svih ispita, obavljanjem stručne prakse i obranom završnog rada. Ukupna ocjena studija sastoji se od prosjeka ocjena svih ispita i ocjene završnog rada.

Završni rad

Završni rad sastoji se od izrade pismenog dijela završnog rada, obrane završnog rada pred tročlanim povjerenstvom i razgovora s povjerenstvom.
Ukupna ocjena završnog rada sastoji se od ocjene pismenog dijela završnog rada te ocjene obrane završnog rada u koju ulazi i razgovor s povjerenstvom.

Nakon uspješnog završetka prijediplomskog studija, student stječe 180 ECTS bodova i naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer informacijskih tehnologija (bacc.ing.techn.inf.), odnosno prvostupnica (baccalaurea) inženjerka informacijskih tehnologija (bacc.ing.techn.inf.).

IT sektoru u Hrvatskoj i Europskoj uniji trenutno nedostaje puno više ljudi nego što ih studira, a digitalizacijom gospodarstva i društva te potrebe stalno rastu. Više od 95% studenata koji su završili studij VSITE-a zaposleni su u struci u domaćim i inozemnim tvrtkama kao programeri, inženjeri za projektiranje i održavanje računalnih mreža i sustava, projektanti baza podataka, web dizajneri, projektanti informacijskih sustava. Veliki broj diplomiranih studenata, apsolvenata i studenata završnih godina stručnog studija s lakoćom pronađe posao još za vrijeme studija posredstvom VSITE-a. Prema njihovim iskustvima, u stanju su se odmah uključiti u radni proces, a poslodavci su njima jako zadovoljni. Time je verificirano nastojanje da se u tijeku studija osim općih savladaju i konkretna stručna znanja korištenja programskih alata i postupaka upravljanja računalima. Naši najuspješniji studenti po završetku studija postaju stručni suradnici u nastavi i na projektima VSITE-a.

Nakon uspješnog završetka preddiplomskog studija, obrazovanje možete nastaviti na Stručnom diplomskom studiju informacijskih tehnologija na VSITE-u.
Stručni studij informacijskih tehnologija otvoren je prema pokretljivosti studenata između odgovarajućih veleučilišta i visokih škola, odnosno stručnih studija pri fakultetima. 
Prvostupnik bi trebao imati mogućnost prohodnosti prema diplomskom sveučilišnom studiju prema programu odgovarajućih sveučilišnih studija uz eventualno polaganje razlika u ECTS bodovima.

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

180 ECTS-a

Redoviti studenti

Izvanredni studenti

Prvostupnik (baccalaureus) inženjer informacijskih tehnologija (bacc.ing.techn.inf.) / Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka informacijskih tehnologija (bacc.ing.techn.inf.)

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264