Skoči na glavni sadržaj

IT - Tehnički engleski jezik

Naziv predmeta

Tehnički engleski jezik

Detalji
Kod
VSITE043
Skr.
TENG
ECTS
3
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1.5
15
3
45
A
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
1.5
1
45
45
NastavniciNositelji: dr. sc. Darija Pešut, v. pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Korisnici računala; pisanje kratkog opisa; arhitektura računala; pronalaženje određenih informacija u tekstu; razmjena tehničkih informacija; pisanje uputstava; računalne aplikacije; čitanje dijagrama; zanemarivanje nebitnih informacija; opisivanje procesa; periferni uređaji; opisivanje funkcije; operacijski sustavi, predviđanja; grafičko korisničko sučelje; čitanje dijagrama; objašnjavanje; vođenje bilježaka; preporučivanje; multimedija; pronalaženje informacija u dijagramu i tekstu; podrška korisniku; davanje uputstava; mreže; navođenje prednosti i nedostataka; Internet; komunikacija posredstvom računala. WWW; web stranice; ocjenjivanje; prijenos informacija; izrađivač web stranica; definicije i kolokacije; komunikacijski sustavi; opisivanje sustava; sigurnost podataka; skeniranje; objašnjavanje kriminaliteta počinjenog korištenjem računalnih tehnologija; čitanje tablice; razvoj programa; ljudi u računalnoj industriji; uspoređivanje različitih vrsta teksta; prezentacija; pisanje izvješća; pisanje sažetka; obrana vlastite odluke.

Ciljevi učenja

Opća. Korištenje jezičnih vještina potrebnih u svijetu računalne tehnologije. Sposobnost jasnog i efikasnog pismenog i usmenog izražavanja na engleskom jeziku uključujući vještine javnog prezentiranja.
Posebna. Komuniciranje o svim područjima svoje struke, opisivanjerada nečega, uspoređivanje, opisivanje funkcijenečega, postavljanje pitanja, čitanje i crtanje dijagrama, predviđanje, pisanje bilješki, razumijevanje i pisanje jednostavnih i složenih uputstava, razmjenjivanje informacija, davanje preporuka, pronalaženje relevantnih informacija u tekstu; opisivanje procesa, opisivanje prednosti i nedostataka, pisanje i razumijevanje upozorenja, objašnjavanje.

Ishodi učenja

1. Pravilno definirati i opisati primjene računala, periferne uređaje, operacijske sustave, GUI (grafičko korisničko sučelje), aplikacijske programe, multimedije, računalne mreže, Internet, WWW, komunikacijske sustave, sigurnost podataka, softversko inženjerstvo.
2. Poznavati i upotrijebiti terminologiju na engleskom jeziku vezanu za spomenuto.
3. Opisati teme i sadržaje vezane za profesiju.
4. Pročitati/razumjeti, analizirati i izložiti pisani ili audio-vizualni IT materijal uz pisanje kratkih bilješki.
5. Pripremiti i prikazati prezentaciju.
6. Izlagati o određenoj temi vezanoj za struku na jednostavan način naglašavajući važne elemente i značajne detalje.
7. Napisati na jasan način kratak, koherentan pismeni rad (izvješće, sažetak) u okviru određene nastavne cjeline.

Sposobnosti

Student je osposobljen za korištenje jezičnih vještina potrebnih u svijetu računalne tehnologije. Na engleskom jeziku zna: komunicirati o svim područjima svoje struke, opisivati kako nešto radi, uspoređivati, opisati funkciju nečega, postavljati pitanja, čitati i crtati dijagrame, predviđati, pisati bilješke, razumjeti i napisati jednostavna i složena uputstva, razmjenjivati informacije, preporučiti, pronaći relevantne informacije u tekstu; opisati proces, opisati prednosti i nedostatke, napisati i razumjeti upozorenja, objašnjavati.

Preporučena literatura

1. Esteras, Santiago R. (2008) Infotech English for computer users. Fourth edition (Students’ Book); Cambridge University Press, Cambridge.
2. Daintith, J; Wright, E. (Editors) (2008) A Dictionary of Computing; Oxford University Press, Oxford .

Dodatna literatura

Riley, D. (1999) Check Your Vocabulary for Computing ; Peter Collin Publishing, Teddington 2. Panian, Ž. (2005) Informatički enciklopedijski rječnik; Europapress holding d.o.o., Zagreb 3. Kiš, M. (2002) Englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski informatički rječnik Naklada Ljevak, Zagreb

predavanja (P)
 1. Uvodno; Module 1: Computers today Unit 1: Living in a digital age Unit 2: Computer essentials Language work: Collocations, classifying
 2. Module 1: Computers today Unit 3: Inside the system Unit 4: Buying a computer Language work: defining relative clauses
 3. Module 2: Input/Output devices Unit 5: Type, click and talk! Unit 6: Capture your favorite image Unit 7: Display screens and ergonomics Language work: superlatives, suffixes, instructions and advice
 4. Module 2: Input/Output devices Unit 8: Choosing a printer Unit 9: Devices for the disabled Language work: connectors, comparatives, noun phrases
 5. Module 3: Storage devices Unit 10: Magnetic storage Unit 11: Optical storage Unit 12: Flash memory Language work: precautions, connectors, word building
 6. Module 4: Basic software Unit 13: The operating system (OS) Unit 14: Word processing (WP) Unit 15: Spreadsheets and databases Language work: countable and uncountable nouns, articles, plurals
 7. 1. kolokvij; Module 5: Faces of the Internet Introduction - video materijali
 8. Module 5: Faces of the Internet Unit 16: The Internet and email Unit 17: The Web Language work: questions, collocations, prefixes
 9. Module 5: Faces of the Internet Unit 18: Chat and conferencing Unit 19: Internet security Language work: chat abbreviations, Past Simple
 10. Module 6: Creative software Unit 20: Graphics and design Unit 21: Desktop publishing Language work: the -ing form, order of adjectives
 11. Module 6: Creative software Unit 22: Multimedia Unit 23: Web design Language work: conditional sentences, modal verbs
 12. Module 7: Programming / Jobs in ICT Unit 24: Program design and computer languages Unit 25: Java Unit 26: Jobs in ICT Language work: word building, the infinitive, the -ed form, the Present Perfect
 13. Module 8: Computers tomorrow Unit 27: Communication systems Unit 28: Networks Language work: the passive, phrasal verbs
 14. Module 8: Computers tomorrow Unit 29: Video games Unit 30: New technologies Language work: adverbs, future forms
 15. Izlaganje studenata/Video materijali 2. kolokvij
kolokvij - teorija (KP)
 1. Prvi kolokvij se održava se u 7. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo predavanja 1-6. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
 2. Drugi kolokvij se održava se u 15. tjednu nastave. Obuhvaća gradivo predavanja 8-14. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
ispit - teorija (IU)
 1. Ispitu pristupaju studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij. Obuhvaća cjelovito gradivo predmeta. Studenti pišu pismenu zadaću i za pozitivnu ocjenu trebaju dobiti minimalno 50% bodova.
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264