Skoči na glavni sadržaj

IT - Ekonomika i organizacija poduzeća

Naziv predmeta

Ekonomika i organizacija poduzeća

Detalji
Kod
VSITE022
Skr.
EOP
ECTS
3
Godina
3
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
2
1
30
30
NastavniciNositelji: dr. sc. Branko Wasserbauer, prof. struč. stud.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Teorija firme i poduzetništva: teorija, ciljevi i vrijednosti firme (poduzeća); pojam poduzetnika i poduzetništva; akteri u poduzeću i njihovi odnosi; načela poslovanja poduzeća; funkcije poduzeća; sredstva poduzeća; mjerila uspješnosti poslovanja. Organizacija poduzeća: pojam organizacije, teorija organizacije, organizacijska struktura, osnovne poslovne funkcije u poduzeću. Teorija troškova: pojam i značenje troškova; priroda i vrste troškova; mjesta i nositelji troškova; reagibilnost i remanencija troškova. Kalkulacije: pojam i elementi kalkulacija; vrste kalkulacija, kalkulacija ekvivalentnih brojeva i vezanih proizvoda; primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama. Proizvodnja: temeljni pojmovi; ukupna, prosječna i granična proizvodnost; kapaciteti - pojam, vrste i iskorištenost; održavanje i zamjena sredstava. Poslovni rezultat: rashodi; prihodi; poslovni rezultat (dobitak i gubitak); mjerenje uspješnosti poslovanja - proizvodnost, ekonomičnost, rentabilnost.

Ciljevi učenja

Ciljevi učenja - Opći: Kolegij omogućuje stjecanje znanja o osnovnim pojmovima ekonomije i organizacije poduzeća i njihovim međusobnim odnosima: poduzeće, poduzetništvo, sredstva, rad, plaća, troškovi, proizvodnja, kalkulacija, bilanca, dobit, raspodjela dobiti. Posebni: Analiziranje situacija ekonomskih odnosa u praktičnim primjerima poslovanja u IT tehnologijama. Uključivanje studenata u analizu konkretnih poslovnih situacija, izrada kalkulacija, osnivanje poduzeća, problematika poreza.

Ishodi učenja

1. Razumjeti osnovne ciljeve i vrijednosti poduzeća.
2. Razumjeti sredstva i izvore sredstava.
3. Razumjeti osnovne čimbenike radnog procesa.
4. Povezati radni proces sa dinamikom kretanja troškova.
5. Analizirati troškove i steći kompetentnost za izradu osnovne kalkulacije proizvoda.
6. Primijeniti teoriju troškova za razumijevanje politike cijena.
7. Koristiti računovodstvene iskaze za razumijevanje poslovnog rezultata poduzeća.
8. Znati mjerila za praćenje uspješnosti poslovanja poduzeća.

Sposobnosti

Kolegij pruža osnovna znanja ekonomike i organizacije poduzeća kao opću društvenu osnovu tehničkog studija i osposobljava polaznika za procjenu ekonomskih i organizacijskih ciljeva radnog zadatka

Preporučena literatura

Grubišić, D.: Ekonomika poduzeća, Veleučilište u Splitu, 2002. 2. Jelavic, A., Ravlic, A., Starcevic, A.,Samanovic, J., Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 1993.

Dodatna literatura

Buble, M.: Management, Ekonomski fakultet Split, Split, 1993.

predavanja (P)
 1. UVOD - kratka povijest ekonomije, prikaz osnovnih principa ekonomije, prikaz stavova u skolastici, merkantilizmu i kod fiziokrata. Kratki prikaz djelovanja Adama Smitha, Davida Ricarda , Alfreda Marchala, J.M.Keynes-a, J. Schumpetera. Opis utjecaj IT-a na ekonomiju i kratki prikaz teorija o novoj ekonomiji. Definicija ekonomije, makroekonomije, mirkoekonomije i EOP-a. Kratki opis sadržaja kolegija Ekonomije i organizacije poduzeća. Prikaz literature i dopunske literature u SCAD-u.
 2. PODUZEĆE - poduzetništvo kao temelj gospodarstva, definicija poduzetništva i poduzetnika. Pojam poduzeća. Podjela poduzeća po vlasništvu, po obliku, po veličini, po predmetu poslovanja. Svrha poduzeća. Cilj i vrijednosti poduzeća. Ograničenja u poslovanju poduzeća.
 3. SREDSTVA PODUZEĆA - pojam sredstava, podjela sredstava po obliku, po trajanju korištenja, aktiva - knjigovodstvena definicija sredstava u poduzeću, osnovna sredstva, trošenje sredstava - fizičko i ekonomsko, ekonomsko zastarijevanje, amortizacija - pojam, sustavi vremenske i funkcionalne amortizacije, pojam i podjela obrtnih sredstava, trošenje (obrtanje) obrtnih sredstava, koeficijent obrtaja, likvidnost, solventnost .
 4. IZVORI SREDSTAVA - što se podrazumijeva pod izvorima sredstava, izvori sredstava prema načinu pribavljanja kapitala, prema namjeni i prema mogućnosti raspolaganja kapitalom. Kapital poduzeća i izvori sredstava s obvezom vraćanja. Pasiva - knjigovodstvena definicija izvora sredstava. Prikaz vlasnika kapitala kao vanjskih ulagača. Ekonomika čimbenika radnog procesa - rad, predmeti rada i sredstva za rad. Ekonomika rada - definicija rada, rad u ekonomskom smislu, podjela rada, proučavanje rada, studij rada, studij vremena, studij pokreta.
 5. PLAĆANJE RADA - kriteriji na kojima se temelji plaćanje zaposlenih, plaćanje po vremenu, učinku i načelo egalitarizma - "svima jednako". Pojam kompenzacije za rad. Praksa plaćanja rada, plaće, beneficije, sudjelovanje u dobiti. Plaća za izvršeni rad, osnovna plaća, stimulativni dio plaće, dodatci za rad, naknade. Određivanje visine osnovne plaće, stimulativnog plaćanja i prikaz metoda za utvrđivanja stupnja izvršenja radnih zadataka. Opisi dodataka za rad, naknada za rad i beneficija.
 6. EKONOMIKA SREDSTAVA ZA RAD - pojam i klasifikacija sredstava za rad. Kapacitet sredstava za rad, kriteriji za razlikovanje sredstava za rad, iskorištavanje kapaciteta sredstava za rad, mjerenje iskorištenosti kapaciteta sredstava za rad, održavanje sredstava za rad. EKONOMIKA PREDMETA RADA - pojam i klasifikacija predmeta rada, trošenje predmeta rada, manipulativni gubitci, normativi i štednja predmeta rada, zalihe predmetaa rada
 7. EKONOMIKA RADNOG PROCESA - pojam radnog, proizvodnoga i tehnološkoga procesa, proizvodnja, funkcija proizvodnje, ciklus proizvodnje, organizacijske metode proizvodnje, organizacijski tipovi proizvodnje, prag korisnosti, ekonomski zakoni u radnom procesu ( minimum, maksimum, optimum, masovna proizvodnja, rastući prinos, opadajući prinos, supstitucija, transportni troškovi i lokacije,
 8. TEORIJA TROŠKOVA - pojam troškova, definicije utroška, izdatka, rashoda i gubitka. Podjela troškova po prirodi, po poslovnim funkcijama, po obuhvaćanju po učincima, po ovisnosti o iskorištenosti kapaciteta, po količini učinka. Kretanje troškova prilikom promjene iskorištenosti kapaciteta. Fiksni roškovi, varijabilni troškovi. KOLOKVIJ 1.
 9. Teorija troškova - Zone dinamike troškova, zona degresivnosti troškova, zona proporcionalnosti troškova, zona progresivnosti troškova, granični troškovi, reagibilnost troškova, remanencija troškova,
 10. KALKULACIJA - Pojam kalkulacije, zadaci kalkulacije, pravila kalkulacije, elementi kalkulacije, vrste kalkulacije, prethodna kalkulacija, naknadna kalkulacija, međukalkulacija, metode kalkulacije, kalkulacija cijene koštanja, djelidbena kalkulacija, dodatna kalkulacija, kalkulacija dopunskog troška, kalkulacija cijene proizvodnje. Troškovi, prihodi i iskorištenost kapaciteta. Točka pokrića troškova.
 11. ODNOSI IZMEĐU TROŠKOVA I PRIHODA - iskorištenje kapaciteta i poslovni rezultat pri nepromijenjenim prodajnim cijenama, Odnosi troškova i prihoda uz promjenjive prodajne cijene, ostvarivanje većeg prodajnog rezultata mijenjanjem prodajnih cijena, primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama, povećanje iskorištenosti kapaciteta i poboljšanje prodajnog rezultata prodajom dijela učinka ispod cijena koštanja, prodaja proizvoda na stranom tržištu, proizvodnja novog proizvoda, prodaja usluga izvan sezone, proširenje asortimana trgovačkih proizvoda, rješavanje alternativa
 12. POSLOVNI REZULTAT - bilanca stanje, bilanca uspjeha poduzeća, rashodi, poslovni rashodi, rashodi financiranja, izvanredni rashodi, prihodi, poslovni prihodi, prihodi od financiranja, izvanredni prihodi. Račun dobiti i gubitka, formiranje poslovnog rezultata, iskazivanje rashoda, prihoda i rezultata, raspoređivanje poslovnog rezultata.
 13. MJERILA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA - pojam uspješnosti poslovanja, proizvodnost rada - pojam, ekonomičnost - pojam, rentabilnost - pojam. PROIZVODNOST RADA - mjerenje proizvodnosti rada, čista naturalna metoda, reprezentativna metoda, naturalno - uvjetna metoda, radna metoda, vrijednosna metoda, rad kao element za mjerenje proizvodnosti rada, radnik-sat, radnik-dan, radnik -mjesec, radnik.godina.
 14. EKONOMIČNOST - pojam ekonomičnosti, mjerenje ekonomičnosti, mjerenje ekonomičnosti na temelju stvarnih i mjerenje ekonomičnosti na osnovu stalnih cijena, RENTABILNOST - pojam rentabilnosti, mjerenje rentabilnosti, dobitak i rentabilnost vlastitog kapitala, dobitaka i rentabilnost sredstava poduzeća. Uspoređivanja
 15. USPOREĐIVANJE MJERILA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA. Vremenska komparacija. Prostorna komparacija. Komparacija s planom. Povezanost i međusobna ovisnost mjerila uspješnosti poslovanja. KOLOKVIJ 2.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Odgovori na pitanja od jedinice od 1. do 8. ili - uvod, poduzeće, sredstva poduzeća, izvori sredstava, plaćanje rada, ekonomika sredstava za rad, ekonomika predmeta rada i ekonomika radnog procesa. Kolokvij se sastoji u odgovoru na 5 pitanja od ukupno definiranih 75. pitanja. Za prolaznu ocjenu potrebno je doseći 50% znanja iz svih pitanja. Ocjenjuje se tako da se zbroji postotak odgovora svakog pitanja i podijeli sa 5. Korak za ocjenu je 5%. Za ocjenu dovoljan potrebno je 50%-62,5%, za ocjenu dobar 62.5%-75% , za ocjenu vrlo dobar 75%-87,5% a za ocjenu izvrstan 87,5%.-100% poena . U slučaju pada ispit se daje u redovnom ispitnom roku.
 2. Odgovori na pitanja od jedinice 8. do 15. ili teorija troškova, kalkulacija, odnosi troškova i prihoda, poslovni rezultat, mjerila uspješnosti poslovanja, proizvodnost rada, ekonomičnost, rentabilnost. Kolokvij se sastoji u odgovoru na 5 pitanja od ukupno definiranih 75. pitanja. Za prolaznu ocjenu potrebno je doseći 50% znanja iz svih pitanja. Ocjenjuje se tako da se zbroji postotak odgovora svakog pitanja i podijeli sa 5. Korak za ocjenu je 5%. Za prolaznu ocjenu potrebno je doseći 50% znanja iz svih pitanja. Ocjenjuje se tako da se zbroji postotak odgovora svakog pitanja i podijeli sa 5. Korak za ocjenu je 5%. Za ocjenu dovoljan potrebno je 50%-62,5%, za ocjenu dobar 62.5%-75% , za ocjenu vrlo dobar 75%-87,5% a za ocjenu izvrstan 87,5%.-100% poena . U slučaju pada ispit se daje u redovnom ispitnom roku.
ispit - teorija (IU)
 1. Odgovori na pitanja od jedinice 1. do 15. ili - uvod, poduzeće, sredstva poduzeća, izvori sredstava, plaćanje rada, ekonomika sredstava za rad, ekonomika predmeta rada i ekonomika radnog proces, teorija troškova, kalkulacija, odnosi troškova i prihoda, poslovni rezultat, mjerila uspješnosti poslovanja, proizvodnost rada, ekonomičnost, rentabilnost. Ispit se sastoji od odgovora na 10 pitanja, 5. iz prvog kolokvija a 5 iz drugog kolokvija od ukupno definiranih 130 pitanja. Na zimskom i ljetnom ispitnom roku može se polagati kolokvij koji nije položen, ili SCAD termin PD -polaže dio. Na jesenjem ispitnom roku polažu se pitanja iz oba kolokvija bez obzira ako je jedan kolokvij položen na zimskom ili ljetnom ispitnom roku. Ocjenjuje se rezultat ispita tako da se zbroje postotci odgovora na svako pitanje i podijeli sa 10. Za prolaznu ocjenu potrebno je doseći 50% znanja iz svih pitanja. Ocjenjuje se tako da se zbroji postotak odgovora svakog pitanja i podijeli sa 5. Korak za ocjenu je 5%. Za ocjenu dovoljan potrebno je 50%-62,5%, za ocjenu dobar 62.5%-75% , za ocjenu vrlo dobar 75%-87,5% a za ocjenu izvrstan 87,5%.-100% poena .
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, konzultacije

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264