Skoči na glavni sadržaj

IT - Vođenje projekata i dokumentacija

Naziv predmeta

Vođenje projekata i dokumentacija

Detalji
Kod
VSITE134
Skr.
VPD
ECTS
5
Godina
4
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
0.5
7
2
15
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
3
1
0
PR
0
1
6
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: dr. sc. Milorad Nikitović, prof. struč. stud.
Asistenti: Edmond Krusha, v. pred., Alan Mahmutović, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Razdjela projekata na manje dijelove. Dodjela resursa. Praćenje opterećenja resursa. Izračun troškova projekta. Vezane zadaće. Kontrolne točke. Kreiranje krovnog projekta u cilju praćenja cjelokupnog rada radnih grupa. Definiranje radne grupe i zadaća svakog od članova. Usporedba plana i realizacije. Organizacija tima i dokumentacije. Izvješće o napredovanju projekta. Izvješće o utrošenom vremenu. Upravljanje rizicima. Priprema sastanka tima. Izvješće sa sastanka tima. Praćenje inačica programske podrške. Prijava programskog problema. Analiza zahtjeva za promjenom. Dokumentacija za testiranje i njen značaj za visoku kvalitetu programske podrške. Primopredaja projekta. Podrška korisnicima putem weba.

Ciljevi učenja

Opća. Prepoznavanje pojmova i zahtjeva pri definiraju i izradi IT projekata.
Posebna. Uvid u problematiku izrade i vođenja IT projekata. Razumijevanje i definiranje potrebnih zahtjeva za uspješnu izradu i vođenje IT projekata te vođenje odgovarajuće dokumentacije. Razumijevanje potrebnih elemenata izrade EU projekata. Poznavanje rada s MS Projectom.

Ishodi učenja

1. Formulirati sastavne dijelove projekta izradom projektne povelje.
2. Formulirati potrebne resurse projekta sa pridjeljivanjem potrebnih vremena.
3. Upravljati svim vrsta resursa projekta.
4. Upravljati projektom pomoću softverskog produkta MS Project.
5. Identificirati zadaće voditelja projekta na IT projektima kao pretpostavku uspješnog završetka projekta.
6. Identificirati rizike projekta i prema njima se odnositi shodno izabranom pristupu.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobljava polaznika za člana i voditelja projektnog tima i izradu dokumentacije.

Preporučena literatura

1.Milorad Nikitović:Vođenje projekata i dokumentacije-interna skripta, VSITE, Zagreb, 2009.

Dodatna literatura

Joseph Heagney: Fundamentals of Project Management, AMACOM, NY, 2011. (file:///D:/D_KORISNIČKI/VSITE%20PREDAVANJA/VPD/Fundamentals%20of%20Project%20Management.pdf)

predavanja (P)
 1. Uvod u kolegij (predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe, kolokviji, ispiti). 1. Upravljanje projektima (Što je projekt?, Ključni parametri projekta, Učinkovitost projektnog upravljanja, Projektni kontekst, Projektni sadržaj, Projektni aspekt, Ograničenja projekta, Životni ciklus projekta, Planiranje projekta
 2. 2. Strategija i projektni management Uloga strategije, Multiprojektni management, Projekti i konkurentska sposobnost, Projektni management i upravljanje promjenama)
 3. 3. Projektni manager i interesno-utjecajne skupine na projektu (Projektni manager, Uloga projektnog managera u organizaciji, Osnovne funkcije projektnog managera, Karakteristike projektnog managera).
 4. 3. Projektni manager i interesno-utjecajne skupine (Izbor projektnog managera, karakteristike i uloga projektnog tima, Virtualni projektni timovi, Identifikacija interesno-utjecajnih skupina na projektu, Projektni sponzor).
 5. 4. Projektna organizacijska struktura (Projekt kao dio funkcijske organizacijske strukture, Projektna organizacisjka struktura, Projekt kao dio mrežne organizacijske strukture, Organizacija koja uči i projekt, Izbor odgovarajuće organizacijske strukture).
 6. Kolokvij 1; 6. Početna faza rada na projektu (Iniciranje projekta, Selekcija projekta)
 7. 7. Početna faza rada na projektu (Planiranje projekta (Analiza procesa iniciranja, Određivanje projektnih ciljeva, Definiranje projektnog obuhvata))
 8. 7. Početna faza rada na projektu (Planiranje projekta (Struktura raščlanjenih poslova projekta, Izrada gantograma i mrežnih dijagrama projekta, Identificiranje uloga i odgovornosti na projektu).
 9. 7. Početna faza na projektu (Procjenjivanje ključnih parametara projekta, Proračun i procjena troškova projekta, Niveliranje i optimiziranje resursa na projektu).
 10. 7. Početna faza rada na projektu (Identifikacija i procjena projektnih rizika), 8. Implementacijska faza projekta (Sukob i pregovaranje, Projektna nabava i ugovaranje (Proketna nabava)).
 11. Kolokvij 2; 8. Implementacijska faza projekta (Projektna nabava i ugovaranje (Ugovaranje), Upravljanje projektom (Distribucija informacija-izvještavanje).
 12. 8. Implementacijska faza projekta (Upravljanje projektom (Upravljanje komunikacijama, Upravljanje promjenama, Upravljanje rizicima)).
 13. 8. Implementacijska faza projekta (Kontrola projekta u fazi implementacije (Metoda kontrole projekta)), 9. Faza zaključivanja projekta (Revizija projekta (Svrha revizije i ciljevi organizacije, Provedba revizije projekta, Izrada i uporaba revizijskog izvješća)).
 14. 9. Faza zaključivanja projekta (Revizija projekta (Životni ciklus revizije projekta, Uvjeti za uspješnu reviziju projekta), Završetak projekta (Razlozi završetka projekta, Odluka o završetku projekta, Metode završetka projekta, Završni izvještaj-povijest projekta, Raspuštanje projektnog tima, Postimplementacijska provjera)).
 15. 10. Isključivi tipovi ljudi na projektu (Proizvođač, Poduzetnik, Administrator, Integrator, Isključivi proizvođač, Isključivi poduzetnik, Isključivi administrator, Isključivi integrator).
auditorne vježbe (A)
 1. Definiranje životnog ciklusa projekta na odabranom primjeru.
 2. Primjer ključnih parametara upravljanja promjenama.
 3. Izrada "križaljke" utjecaja interesnih skupina.
 4. Primjer projektnih organizacijskih struktura.
 5. Primjeri iniciranja projekta.
 6. Primjeri selekcije projekta.
 7. Primjer automatskog i ručnog niveliranja resursa i rezultati kroz MS Project.
 8. Primjer proračuna i procjene troškova projekta.
 9. Primjeri rješavanja sukoba na projektu.
 10. Primjer vođenja pregovaranja na projektu.
 11. Primjeri ugovaranja na projektu.
 12. Primjeri uključivanja rizika sa vjerojatnosti njihovog nastupanja.
 13. Primjer završetka projekta sa revizijskim izvješćem.
 14. Primjer raspuštanja projektnog tima.
 15. Primjeri ključnih osobina članova projektnog tima kroz integratora, administratora, poduzetnika i proizvođača.
laboratorijske vježbe (L)
 1. 1.Definiranje IT projekta i predviđanje svih 6 faza kroz koje projekt mora proći.
 2. 1.Upoznavanje sa Microsoft Project-om, te podešavanje kalendara. 2. Izrada liste zadataka.
 3. 3. Podešavanje resursa. 4. Dodavanje resursa zadacima.
 4. 5.Formatiranje i tiskanje plana.
 5. 6. Praćenje i napredovanje posla.
 6. 7. Proces pripreme i stavaranja ukupne projektne dokumentacije. 8. Zaključivanje projekta.
 7. 9. Prezentacija projekta.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Jedinice predavanja 1-5, jedinice laboratorijskih vježbi 1-3. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, s tim da se pojedino pitanje može vrednovati kao netočno (0 bodova), djelomično točno (0,5 i 0,75 bodova) i potpuno točno (1 bod). Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima ljetnog ispitnog roka.
 2. Jedinice predavanja 6-10, jedinice laboratorijskih vježbi 4-5. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, s tim da se pojedino pitanje može vrednovati kao netočno (0 bodova), djelomično točno (0,5 i 0,75 bodova) i potpuno točno (1 bod). Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima ljetnog ispitnog roka.
 3. Jedinice predavanja 11-15, jedinice laboratorijskih vježbi 6-7. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, s tim da se pojedino pitanje može vrednovati kao netočno (0 bodova), djelomično točno (0,5 i 0,75 bodova) i potpuno točno (1 bod). Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima ljetnog ispitnog roka.
projekt (PR)
 1. Projekt izraditi na temelju EU modela projekta te izabranog IT projekta.
ispit - teorija (IU)
 1. Jedinice predavanja 1-15, jedinice laboratorijskih vježbi 1-7. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, s tim da se pojedino pitanje može vrednovati kao netočno (0 bodova), djelomično točno (0,5 i 0,75 bodova) i potpuno točno (1 bod). Ispit se polaže u jesenskom ispitnom roku, ako kolegij nije položen preko kolokvija. Ocjena se određuje iz ukupnog rezultata dobivenog tako da se rezultat ispita ili kolokvija pomnoži s 0,8, rezultati na laboratorijskim vježbama s 0,13, a rezultati tjednih testova na predavanjima s 0.07. Tako dobiveni rezultat se pretvara u ocjene: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264