Skoči na glavni sadržaj

IT - Elektroničko poslovanje

Naziv predmeta

Elektroničko poslovanje

Detalji
Kod
VSITE174
Skr.
EPOSL
ECTS
5
Godina
3
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
1
15
2
30
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
3
1
0
PR
0
1
6
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: mr. sc. Danijel Vještica Obradović, v. pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Što je Internet i kako je nastao. Građa i način rada Interneta. Internetski servisi - elektronička pošta, diskusijske skupine, distribucijske liste, WWW, prijenos datoteka na daljinu, korištenje udaljenih računala, pretraživači. Digitalne biblioteke. Publiciranje na Internetu. Bežični pristup Internetu. Što je elektroničko poslovanje i kako je nastalo. Zakonske pretpostavke elektroničkog poslovanja. Vrste elektroničkog poslovanja. Problemi sigurnosti elektroničkog poslovanja. Elektronička razmjena podataka. Elektronički marketing. Elektronička tržišta, poslovni modeli. Prodaja vlastitih dobara i usluga: prodaja mekanih dobara, prodaja tvrdih dobara, prodaja usluga. Trgovanje na daljinu: osnovne pretpostavke, neki modeli trgovačkih web mjesta, elektroničke dražbe (aukcije) i elektronički oglasnici. Elektroničko trgovanje kapitalom (online investiranje). Trgovanje među tvrtkama: osnovne pretpostavke, modeli trgovanja. Obavljanje financijskih transakcija - elektroničko plaćanje i naplata: kartično plaćanje i naplata, digitalni (elektronički) novac i tzv. pametne kartice, sigurnosni problemi pri obavljanju internetskih financijskih transakcija.

Ciljevi učenja

Opća. Sposobnost definiranja uvjeta i zahtjeva potrebnih za uspješnu implementaciju sustava za elektroničko poslovanje.

Posebna: Detaljno poznavanje svih koraka potrebnih za uspostavu sustava elektroničkog poslovanja. Poznavanje tehnologije, procesa, zakona i okruženja pomoću kojih će se postići kvalitetno i uspješno oblikovano elektroničko poslovanje.

Ishodi učenja

1. 1. Poznavati smisao pojmova koji se pojavljuju u elektroničkom poslovanju poput: WWW, URI, HTTP, XML, EDI, SOAP, SOA, WSDL, UDDI, ebXML, elektronički agenti i slično.
2. Znati predložiti potrebnu arhitekturu po OSI slojevima ovisno o prikupljenim zahtjevima kod izgradnje elektroničkog poslovanja.
3. Znati predložiti zaštitu koja je potrebna po pojedinom Internet sloju kod elektroničkog poslovanja.
4. Ukratko poznavati zakone i norme koji su vezani za elektroničko poslovanje.
5. Poznavati kako kriptografija funkcionira, koji algoritmi postoje i što je sve potrebno za uspješnu implementaciju.
6. Prepoznat biometrijski potpis i što on znači, te odrediti njegov nivo i težinske parametre.
7. Prepoznati u koju grupu elektroničkog poslovanja spada aplikacija.
8. Poznavati što je sve potrebno za elektroničku trgovinu. Očekuje se da student zna prepoznati i predložiti korištenje kreditne kartice, debitne kartice, elektroničkog novca, elektroničkog čeka, elektroničkog novčanika itd. ovisno o postavljenim zahtjevima.
9. Poznavati kako funkcionira trgovanje putem mobilnog uređaja.
10. Znati izabrati model elektroničkog poslovanja.
11. Prepoznati zahtjeve kod uvođenja elektroničke javne uprave, te primijeniti pojmove poput eDemokracija.
12. Svaki student će u konačnici znati sastaviti kratak dokument u kojem će biti popisani zahtjevi i ponuđeno rješenje kojim će biti predstavljen određeni model elektroničkog poslovanja.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja informacijskih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i obučava polaznika za organizaciju i održavanje informacijskih sustava za poslovanje putem Interneta

Preporučena literatura

1. Panian, Ž,.: Elektroničko poslovanje, Narodne novine, Zagreb, 2002. 2. Čerić, V. et al: Poslovno računarstvo, Znak, Zagreb, 1998. 3. Ellis, J. i Speed, T.: The Internet Security Guidebook from Planning to Deployment, Academic Press, 2001.

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s poglavljima kolegija, ciljevima, te uvjetima za polaganje kolegija. Uvod u upravljanje projektima razvoja IS-a.
 2. Projekt - Metodologija projektiranja, Životni ciklus IS.
 3. Izbor modela životnog ciklusa. Reinženjering. Ukratko o Interentu. Kratka povijest Interneta.
 4. Intranet, Ekstranet, WWW, URI, HTTP, XML.
 5. Internet protokoli: fizički sloj, sloj podatkovne veze, mrežni sloj
 6. Internet protokoli: transportni sloj, sloj sjednice, prikazni sloj, sloj primjene. Odnos OSI i Internet slojeva.
 7. Pravila norme i zakoni sigurnosti komunikacije na Internetu.
 8. Sigurnost na Internetu: mrežna sigurnost, transportna sigurnost, zaštita sadržaja i zaštita aplikacija
 9. Kriptografija: simetrična, asimetrična, digitalni potpis, infrastruktura javnog ključa.
 10. Biometrijski potpis.
 11. Modeli elektroničkog poslovanja: ERP, CRM, poslovna inteligencija. Podjela primjene elektroničkog poslovanja. Podjela elektroničkog poslovanja po modelima.
 12. Elektronička trgovina. Elektronička javna uprava: mGovernment, eDemokracija, mjerenje participacije.
 13. Elektroničko plačanje: elektroničke novčanice, plačanje karticom, elektronički ček, elektronički novčanik, pametna kartica.
 14. Plačanje mobilnim uređajem, TTP mCommerce
 15. ebXML: EDI, eCo, SOAP, SOA, WSDL, UDDI, ebXML, agenti.
auditorne vježbe (A)
 1. Uvod u auditorne, plan i program. Prolazak kroz projekt: Plan razgovora s korisnikom
 2. Prolazak kroz projekt: Razgovor s korisnikom
 3. Prolazak kroz projekt: OPSPS, ZAHTJEVI
 4. Prolazak kroz projekt: Model procesa (MPP, DPP, POPISP)
 5. Prolazak kroz projekt: Model procesa (DTP0, DTD, DTP, RADD)
 6. Prolazak kroz projekt: Model podataka (DMP, OE, OA)
 7. Prolazak kroz projekt: Organizacija elektroničkog poslovanja (ASS, WEB, KUMEP, KIZVEP)
 8. Prezentacija. Predaja projekta.
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
laboratorijske vježbe (L)
 1. Uvod. Prolazak kroz Visio u svojstvu potpore izrade projekta iz auditornih
 2. Prolazak kroz Visio u svojstvu potpore izrade projekta iz auditornih
 3. Prolazak kroz Visio u svojstvu potpore izrade projekta iz auditornih
 4. Prolazak kroz Visio u svojstvu potpore izrade projekta iz auditornih
 5. Prolazak kroz PowerPoint u svojstvu potpore prezentacije iz auditornih.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Cjeline U1-U6. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
 2. Cjeline U7-U11. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
 3. Cjeline U12-U15. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
projekt (PR)
 1. Studenti koji nisu za vrijeme dok se izvodio kolegij predali projekt iz auditornih dužni su to učiniti prije izlaska na ispit - teorija. Maksimalan broj bodova koji se može skupiti je 15.
ispit - zadaci (IP)
 1. Studenti koji nisu za vrijeme dok se izvodio kolegij predali projekt iz auditornih dužni su to učiniti prije izlaska na ispit - teorija. Maksimalan broj bodova koji se može skupiti je 15.
ispit - teorija (IU)
 1. Polaganje se vrši putem kolokvija. U svakom od kolokvija student je nužan skupiti minimalno 50% točnih odgovora. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija. Ako u tom pokušaju ne uspije položiti kolokvij, preostaje mu polaganje na klasičan način cijelog gradiva. Pod cijelo gradivo podrazumijevaju se teorijska pitanja koja su ulazila u sva tri kolokvija. Da bi student prošao ispit nužno je da skupi 50% točnih odgovora. Prilikom zaključivanja ocjene uzima se u obzir: 1. Bodovi iz kolokvija ili ispit -teorija. Maksimalan broj bodova je 60 2. Bodovi iz auditornih, Maksimalan broj bodova je 15 3. Bodovi iz laboratorijskih. Maksimalan broj bodova je 15. 4. Bodovi iz bliceva koji se pišu na početku svakog sata predavanja. Maksimalan broj bodova je 10. 5. Dodatni bodovi koji se mogu dobiti za zalaganje. Na osnovu svih prikupljenih bodova studentu se formira ocjena.
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264