Skoči na glavni sadržaj

IT - Baze podataka

Naziv predmeta

Baze podataka

Detalji
Kod
VSITE161
Skr.
BPOD
ECTS
6
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
4
1
105
105
NastavniciNositelji: Predrag Brođanac, pred., Dalibor Bužić, v. pred.
Asistenti: Krunoslav Bilić, asist., Suzana Divić, pred., mr. sc. Dušan Mišljenčević, asist. vis. šk., dr. sc. Aleksandar Skendžić, v. pred., Siniša Tkalčec, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Koncepti baza podataka. DBMS-Sustav baza podataka. Hijerarhijski model. Entiteti i atributi. Relacije i kardinalitet. Tipovi relacija. E-R model. Relacijski model. Relacijska algebra - operatori, ključevi. Integritet baze, referencijalni integritet. Indeksiranje. Normalizacija, normalne forme. SQL. Transakcije: obrada zahtjeva, blokiranje pristupa, kontrolne točke, oporavak od pogreški. Modeliranje događaja - okidači. Kontrola višestrukog pristupa. Sigurnost i dozvola pristupa. Projektiranje baza. Distribuirane baze. Sustavi korisnika i poslužitelja. Baze podataka: Access, SQL server, ORACLE, osnove korištenja, pristup i obrada podataka - forme, izvješća

Ciljevi učenja

Opći: Kolegij omogućuje stjecanje znanja o modeliranju i korištenju relacijskih baza podataka kao središnjeg elementa informacijskog sustava.
Posebni: Projektiranje baze podataka pomoću E-R modela i relacijskog modela podataka. Uklanjanje anomalija pomoću normalizacije. Upoznavanje s indeksiranjem. Korištenje SQL jezika za stvaranje tablica i rad s podacima. Prepoznavanje problema u istovremenom radu većeg broja korisnika baze podataka. Korištenje MS Access sustava za upravljanje bazom podataka.

Ishodi učenja

1. Oblikovati dijagrame entiteti-relacije.
2. Pretvoriti E-R model u relacijski model podataka.
3. Uspostaviti pravila integriteta u bazi podataka.
4. Ovladati operacijama relacijske algebre.
5. Primijeniti normalizaciju baze podataka.
6. Primijeniti SQL naredbe za definiciju elemenata baze podataka.
7. Efikasno primjenjivati SQL naredbe za unos, ažuriranje, brisanje i pretraživanje baze podataka.
8. Upoznati se s osnovama višekorisničkog rada

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja s područja baza podataka kao osnovu jezgre računarstva i obučava polaznike za projektiranje i izradu baza podataka u programskom sustavu MS Access

Preporučena literatura

1. Z. Torba, Baze podataka, Veleučilište u Splitu, 2001.

Dodatna literatura

1. O’Neil, P.: Database - Principles, Programming, Performance, Morgan Kaufmann Publishers 1994. 2. Vujnović, R.: SQL i relacijski model podataka, Znak, 1995 3. Microsoft press: Access
2. Dalibor Bužić: Baze podataka, VSITE, Zagreb, 2016

predavanja (P)
 1. Povijesni razvoj baza podataka. Sustav za upravljanje bazama podataka (SUBP). Interna, koncepcijska i eksterna razina SUBP-a. Osnovni zadaci SUBP-a.
 2. Tipovi i strukture baze podataka. Modeli podataka. ER model podataka. Entitet i njegovi atributi. Selekcija, integritet i kardinalitet atributa. Opisni atributi i identifikatori. Pravila grafičkog prikaza entiteta i atributa.
 3. Veze između entiteta. Kardinalitet entiteta u vezi. Veze 1:1, 1:n, m:n. ER dijagram.
 4. Relacijski model podataka. Transorfmacijska pravila prijevoda ER modela u relacijski model podataka. Relacijska pravila.
 5. NULL vrijednost. Primarni ključ. Integritet podataka. Referencijalni integritet. Uvod u SQL programski jezik. Naredba SELECT.
 6. Tipovi podataka u SQL-u. SQL naredbe za definiciju podataka. Ograničenja.
 7. Relacijska algebra - operacije teorije skupova (unija, presjek, razlika, produkt) i prirodne relacijske operacije (projekcija, selekcija, unutarnji i vanjski spojevi, dijeljenje).
 8. Naredbe za unos, promjenu i brisanje podataka u tablici.
 9. SQL uvjetni izrazi. Logički operatori. Oblikovanje izlaznih rezultata. Sortiranje i ograničavanje izlaznih rezultata.
 10. Aliasi. Agregatne funkcije. Klauzula GROUP BY i HAVING. Podupiti.
 11. Osnove višekorisničkog rada. Pogledi.
 12. Transakcije. Transakcijski log. Zaključavanje podataka u bazi.
 13. Indeksi. CLUSTERED indeksi. Jedinstveni indeks. Kompresija indeksa. B-tree struktura indeksa.
 14. Normalizacija baze podataka. Prva i druga normalna forma. Anomalije nenormaliziranih tablica.
 15. Treća, Boyce-Coddova i četvrta normalna forma. Problemi i pravila dekomponiranja tablica.
auditorne vježbe (A)
 1. Administriranje baze podataka.
 2. ER modeliranje.
 3. ER dijagrami.
 4. Prijevod ER dijagrama u relacijski model.
 5. SELECT naredba
 6. SQL naredbe CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE.
 7. INNER JOIN i OUTER JOIN naredbe.
 8. SQL naredbe INSERT, UPDATE, DELETE.
 9. SQL uvjetni izrazi: operatori uspredbe, područja, liste, uzorka.
 10. SQL agregatne funkcije. GROUP BY i HAVING klauzule.
 11. Problemi paralelnog pristupa.
 12. Korištenje pogleda.
 13. Korištenje indeksa.
 14. Svođenje tablica na prvu i drugu normalnu formu.
 15. Svođenje tablica na treću, Boyce-Coddovu i četvrtu normalnu formu.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Upoznavanje sa Microsoft Accessom, kreiranje tablica, izvršavanje jednostavnih upita.
 2. ER model i prijelaz u relacijski model.
 3. Relacijska algebra.
 4. SQL upiti - datumske funkcije, formiranje tablice.
 5. SQL upiti - promjena strukture tablica
 6. SQL upiti - unos podataka u tablicu, ažuriranje i brisanje.
 7. Rad s NULL vrijednostima, ograničavanje ispisa rezultata.
 8. Lijeva vanjska veza, desna vanjska veza i vanjska veza.
 9. SQL upiti - uvjetni izrazi.
 10. Agregatne funkcije.
 11. Alias-i, grupni upiti, sortiranje izlaznih rezultata.
 12. Upiti sa stringovima.
 13. Forme i izvješća.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Cjeline U1-U8. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra, ljetni rokovi za studente ljetnog semestra).
 2. Cjeline U9-U15. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra, ljetni rokovi za studente ljetnog semestra).
ispit - teorija (IU)
 1. Ukupna ocjena oba kolokija minimalno 50%. Konačnu ocjenu sačinjava kolokvij teorije (ili rezultat ispita) 80%, izlazni testovi laboratorijskih vježbi 13% te izlazni testovi predavanja 7%. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija dva puta. Ako u ta dva dodatna pokušaja ne uspije položiti kolokvij, ispada iz bolonjskog sustava kolokvija te polaže klasičan ispit cijelog gradiva. Studenti koji nisu u sustavu kolokvija polažu kompletno gradivo kolegija odjednom. Raspon ocjena: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264