Skoči na glavni sadržaj

IT - Informatizacija proizvodnje

Naziv predmeta

Informatizacija proizvodnje

Detalji
Kod
VSITE176
Skr.
IPRO
ECTS
5
Godina
3
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
0.5
6
2
15
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
3
1
0
PR
0
1
6
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: dr. sc. Milorad Nikitović, prof. struč. stud.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Definicija upravljanja proizvodnjom ponavljajućeg, projektnog i hibridnog tipa; ERP filozofija-Upravljanje sastavnicom; Upravljanje zalihama-od ekonomske količine naručivanje (EOQ model) do modela ponovnog naručivanje (ROP model), Dinamička veličina serije, Statistički model zaliha; Upravljanje potrebama (MRP)- Uloga predviđanja u proizvodnom poduzeću, Potrebe i predviđanja, Problemi s različitim vrstama potreba; Glavni plan proizvodnje-Teorija glavnog plana, Upravljanje glavnim planom, Uporaba glavnog plana u logici Izrada za skladište, Uporaba glavnog plana u logici Izrada po nalogu, Uporaba glavnog plana u logici na kupcu temeljenog proizvoda; Grubo planiranje kapaciteta; Upravljanje pogonom-radni centri, Planska tehnologija, Sastavnica naloga, Tehnologija naloga, Fino terminiranje, Praćenje izvršenja po proizvodnim operacijama; Upravljanje nabavom; Upravljanje prodajom; Upravljanje troškovima proizvodnje- Metoda direktnih troškova (Direct Costing), Metoda stvarnih troškova (Activity Based Costing);Just-in-time filozofija, Kanban filozofija, OPT filozofija, CONWIP filozofija, Projektno praćenje proizvodnje-Gant dijagrami, Perth dijagrami, Resursi, Troškovi.

Ciljevi učenja

Opća. Prepoznavanje pojmova i zahtjeva pri definiraju i izradi IT projekata ERP ili srodne orijentacije.
Posebna. Uvid u problematiku ERP filozofije. Razumijevanje važnosti izrade analize potreba tvrtke prije ulaska u nabavu softvera informatizacije proizvodnje. Prepoznavanje optimalne metode izbora softvera. Razumijevanje važnosti projektnog tima informatizacije proizvodnje. Razumijevanje reinženjering procesa prije ulaska u softversko rješenje informatizacije proizvodnje. Prepoznavanje odgovarajućeg tipa softvera, informatizacije proizvodnje, obzirom na tip proizvodnje.

Ishodi učenja

1. Identificirati osnovne pojmove upravljanja proizvodnjom ponavljajućeg, projektnog i hibridnog tipa.
2. Identificirati osnovne pojmove koji su preduvjet odgovarajuće pripreme matičnih podataka proizvodnih tvrtki.
3. Procijeniti važnost ERP koncepta kao dominante filozofije informatizacije proizvodnje.
4. Utvrditi važnost odgovarajućeg izbora rješenja kojim će se izvršiti informatizacija proizvodnje.
5. Analizirati važnost odgovarajućeg oblika implementacije proizvodnih tvrtki.
6. Analizirati ključne faktore uspješnosti implementacije ERP rješenja u proizvodnim tvrtkama.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja informacijskih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za projektiranje i održavanje informacijskih sustava proizvodnih organizacija

Preporučena literatura

1. Milorad Nikitović.: Informatizacija proizvodnje-interna skripta, VSITE, 2015 2. Milorad Nikitović: Upravljanje kritičnim čimbenicima uspješnosti primjene ERP sustava pomoću Bayesovih mreža vjerojatnosti, doktorski rad, FOI, Varazdin, 2014. (https://dr.nsk.hr/islandora/object/foi:3289/preview)

Dodatna literatura

1. Mark Sperman: Factory Physics-Foundation of Manufacturing Managemant, McGraw Hill, , 2001.

predavanja (P)
 1. Uvod u kolegij (predavanja, vježbe, kolokviji, ispiti, prisutnost); 1.Proizvodnja i sustav; 1.1 Osnovna svojstva i trendovi razvoja suvremene proizvodnje, 1.2 Teorija sustava, 1.3 Elementi proizvodnog sustava i njihov međusobni odnos, 1.4 Proizvodni proces.
 2. 1.5 Organizacijski tipovi industrijske proizvodnje, 1.6 Organizacija, 1.7 Organizacijske teorije, 1.8 Grupiranje organizacijskih teorija 2.CIM; CIM i drugi proizvodni koncepti, 2.2 Koncept CIM-a.
 3. 3. ERP; 3.1 Uvod, 3.2 Povijesni razvoj (MRP, Zatvorema petalja MRP, MRP II, ERP, ERP Extended, ERP II),3.3 Planiranje i ERP (Strateško, Taktičko, Operativno).
 4. 3.4 Sastavnice (Planska sastavnica, Sastavnica naloga, Varijantnost sastavnice, Pseudo sastavnica, Škart i iskoristivost u sastavnici, Sastavnica proizvoda u montažnoj proizvodnji, Izvor definiranja sastavnice, Tipovi sastavnica s aspekta strukture).
 5. 3.5 Upravljanje zalihama (Ekonomska količina naručivanja (EOQ-Economic Order Quantity), Dinamička veličina serije, Politike naručivanja, Sigurnosna zaliha, Razlozi držanja zaliha (nabavne stavke, poluproizvodi, gotovi proizvodi),
 6. Kolokvij 1; 3.6 Predviđanje (Okvir predviđanja, Kvalitativne metode predviđanja, Predviđanja na temelju vremenskih nizova (serija), Metoda pomičnog prosjeka, Eksponencijalno izglađivanje, Pogreške predviđanja, Poboljšano predviđanje kod vremenskog niza,
 7. 3.7 Glavni plan proizvodnje (Uravnoteženje između potražnje i nadoknade, Matrica Glavnog plana proizvodnje, Vremenski segmenti (Segment potražnje, Segment dobave, Planirani nalozi, Lansirani nalozi, Čvrsto planirani nalozi), Izračun glavnog plana proizvodnje)
 8. 3.7 Glavni plan proizvodnje (Sigurnosna zaliha kao dio Glavnog plana proizvodnje, Mehanika primjene sigurnosne zalihe, Okvir planskog horizonta (Zamrznuti dio planskog horizonta, Dio planskog horizonta pod ingerencijom glavnog planera, Slobodni dio planskog horizonta), Proizvodne strategije (Izrada za skladište (IZS), Konstruiranje za nalog (KZN), Izrada za nalog (IZN), Izrada za ugovor (IZU)), Proizvodna strategija i životni ciklus proizvoda,
 9. 3.7 Glavni plan proizvodnje (Glavni proizvodni raspored i proizvodne strukture (Piramidalna struktura, Obrnuta piramidalna struktura, Struktura pješčanog sata), Uvjeti i aktivnosti za izradu Glavnog plana proizvodnje, Problemi pri implementaciji glavnog proizvodnog rasporeda, Zadaće glavnog planera), 3.8 Grubo planiranje kapaciteta (Proces grubog planiranja, Kreiranje profila resursa).
 10. 3.9 Planiranje potreba materijala (MRP-Material Requirements Planning)(Uravnoteženje MRP-a, Prikaz rada MRP modula (Umrežavanje, Veličina serije, Vremensko određivanje, BOM eksplozija, Iteracija), MRP ulazi i izlazi, MRP procedure).
 11. Kolokvij 2; 3.9 Planiranje potreba materijala (Posebnosti vezane uz MRP, MRP učestalost, Sigurnosna zaliha i sigurnosno protočno vrijeme, MRP i iskorištenje, Problemi u MRP-u (Nedovoljnost kapaciteta, Duga planirana protočna vremena, Sistemska nervoza), Preduvjeti za izradu MRP-a.
 12. 3.10 Upravljanje pogonom (Temeljni pojmovi, Funkcije, Mjesto i uloga, Fino terminiranje), 3.11 Implementacija ERP softvera, 3.12 Prednosti i nedostaci ERP sustava, 3.13 Razlozi zašto poduzeća uvode ERP sustave, 3.14 Ocjena i izbor najprikladnijeg sustava.
 13. 3.15 Strategija implementacije ERP-a, 3.16 Ključni faktori uspješne implementacije ERP-a, 3.17 Procesni pristup implementaciji, 3.18 Problemi i pogreške pri implementaciji , 3.19 Just in Time.
 14. 4. Robotika; 4.1 Robotski zakoni i razvoj robota, 4.2 Definicija i generacije robota, 4.3 Podjela robotskih sustava
 15. 4.4 Model robota (Mjerni sustav, Energetski sustav, Mehanički sustav), 4.5 Radni prostor robota, 4.6 Programiranje u robotici (Tipovi upravljanja, Tipovi programiranja)
auditorne vježbe (A)
 1. Primjer proizvodnog procesa na nekoliko izabranih primjera iz različitih grana industrije.
 2. Primjer koncepta CIM-a.
 3. Primjer strateškog, taktičkog i operativnog planiranja.
 4. Primjer planske sastavnice.
 5. Primjer izračuna dinamičke veličine serije.
 6. Primjer upotrebe kvalitativne metode predviđanja.
 7. Primjer izračuna glavnog plana proizvodnje.
 8. Primjer izračuna glavnog plana proizvodnje uz uporabu sigurnosne zalihe i sigurnosnog protočnog vremena.
 9. Primjer grubog planiranja kapaciteta.
 10. Primjer vođenja izračuna MRP-a.
 11. Primjer sistemske nervoze u MRP-u.
 12. Primjer finog terminiranja.
 13. Primjer faza pri implementaciji ERP-a.
 14. Rad na SCORBOT ER-4U robotu, u dijelu zglobnih koordinata.
 15. Rad na SCORBOT ER-4U robotu, u dijelu kartezijskih koordinata.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Definiranje dvije višenivojske sastavnice proizvoda prema izboru.
 2. Instalacija Pervasive SQL baze te instalacija Max for Windoew ERP rješenja.
 3. Kreiranje baze matičnih podataka sukladno dvjema višenivojskim sastavnicama izabranih proizvoda. Generiranje skladišnih lokacija.
 4. Izrada tehnologije za sve gotove proizvode i poluproizvode, sa pripadajućim radnim centrima i registracijom potrebnih alata.
 5. Proračun oznake najnižeg nivoa. Izračun višestrukih kalkulacija.
 6. Izrada baze nabave sa pridjeljivanjem parametara nabavnim identima.
 7. Izrada baze prodaje sa pridejljivanjem parametara prodajnim stavkama.
 8. Generiranje naloga glavnog proizvodnog rasporeda (dijelom iz prodajnih naloga a dijelom direktno). Izračun MRP sa odaobravanjem i lansiranjem naloga.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Jedinice predavanja 1-5, jedinice laboratorijskih vježbi 1-3. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, s tim da se pojedino pitanje može vrednovati kao netočno (0 bodova), djelomično točno (0,25; 0,5 i 0,75 bodova) i potpuno točno (1 bod). Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
 2. Jedinice predavanja 6-10, jedinice laboratorijskih vježbi 4-6. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, s tim da se pojedino pitanje može vrednovati kao netočno (0 bodova), djelomično točno (0,25; 0,5 i 0,75 bodova) i potpuno točno (1 bod). Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
 3. Jedinice predavanja 11-15, jedinice laboratorijskih vježbi 7-8. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, s tim da se pojedino pitanje može vrednovati kao netočno (0 bodova), djelomično točno (0,25; 0,5 i 0,75 bodova) i potpuno točno (1 bod). Na svakom od tri kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
projekt (PR)
 1. Izraditi sastavnicu za dva proizvoda prema izboru. U softverskom rješenju Max za Windowse unijeti matične podatke, sastavnicu, troškovne podatek, nabavne podatke. Na temelju unesenog glavnog plana proizvodnje izračunati MRP.
ispit - teorija (IU)
 1. Jedinice predavanja 1-15, jedinice laboratorijskih vježbi 1-8. Test se polaže pismeno, svako pitanje se jednako vrednuje, s tim da se pojedino pitanje može vrednovati kao netočno (0 bodova), djelomično točno (0,5 i 0,75 bodova) i potpuno točno (1 bod). Ispit se polaže u jesenskom ispitnom roku, ako kolegij nije položen preko kolokvija. Ocjena se određuje iz ukupnog rezultata dobivenog tako da se rezultat ispita ili kolokvija pomnoži s 0,8, rezultati na laboratorijskim vježbama s 0,13, a rezultati tjednih testova na predavanjima s 0.07. Tako dobiveni rezultat se pretvara u ocjene: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264