Skoči na glavni sadržaj

IT - Informacijski sustavi

Naziv predmeta

Informacijski sustavi

Detalji
Kod
VSITE171
Skr.
INFS
ECTS
6
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1.5
15
3
45
A
0.5
8
2
15
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
1
1
0
KP
0
3
1
0
PR
0
1
6
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
4
1
120
120
NastavniciNositelji: Dalibor Bužić, v. pred., Edmond Krusha, v. pred.
Asistenti: Ivan Bat, asist. vis. šk.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Definicija sustava, poslovnog sustava i njegova informacijskog sustava. Organizacija poslovnog informacijskog sustava. Nolanova podjela faza informatičkog razvoja poduzeća, faze životnog ciklusa IS-a, informacijski inženjering, elementi jedinstvenosti IS-a. Planiranje razvoja IS-a. Strateška analiza poslovanja organizacijskog sustava, preoblikovanje poslovnih procesa, određivanje temeljne arhitekture IS-a, određivanje prioriteta razvoja informacijskih podsustava. Dekompozicija ciljeva, funkcija i procesa, model procesa, model podataka, model resursa. Matrica procesa i klasa podataka, dijagonalizacija matrice i oblikovanje podsustava, unutrašnja konzistentnost i vanjska povezanost podsustava, određivanje osnovne arhitektura IS-a. Analiza sklonosti procesa. Analiza poslovnog podsustava, dijagram tijeka dokumenata (podataka), radni dijagram (workflow), specifikacija zahtjeva. Administracija podataka. Šifarski sustavi. Uvođenje IS-a u primjenu. Primjena CASE pomagala. Kvaliteta informacijskog sustava i zaštita od zloporaba. ISO standardi. Primjena umjetne inteligencije u informacijskim sustavima.

Ciljevi učenja

Opći: Kolegij pruža temeljna znanja s područja informacijskih sustava kao osnovu jezgre računarstva
Posebni: Komuniciranje sa svim učesnicima planiranja i razvoja informacijskih sustava, Analiza manjeg poslovnog sustava te izrada modela procesa i modela podataka, određivanje prioriteta razvoja podsustava, planiranje i provođenje testiranja, uvođenja i održavanja informacijskih sustava

Ishodi učenja

1. Razlikovati vrste i tipove te modele organizacije informacijskih sustava.
2. Povezati organizacijsku zrelost i planiranje razvoja informacisjkog sustava.
3. Analizirati manji poslovni sustav.
4. Nacrtati dijagrame dekompozicije, tijeka dokumenata i podataka, radne dijagrame.
5. Napraviti specifikaciju zahtjeva i matricu poslovne tehnologije.
6. Povezati poslove administracije podataka, modeliranja podataka i upravljanja šifarskim sustavima.
7. Formulirati kriterije kvalitete informacijskog sustava.
8. Osmisliti testiranje, uvođenje i održavanje informacijskog sustava.

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja s područja informacijskih sustava kao osnovu jezgre računarstva

Preporučena literatura

1. Klasić, K. i Klarin, K.: Informacijski sustavi; Intus informatika, Zagreb, 2009.

Dodatna literatura

1. Pavlić, M.: Informacijski sustavi; Školska knjiga, Zagreb, 2011.
2. Foster, E.: Software Engineering: A Methodical Approach; Apress, 2014.
Valacich, J. George, J. i Hoffer, J.: Essentials of Systems Analysis and Design; Pearson Education, 2015.
3. Martin, J.: Information Engineering II - Planning and Analysis; Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY 1990

predavanja (P)
 1. Definicija i odnos sustava, poslovnog sustava i njegovog informacijskog sustava. Kratki prikaz povijesti razvoja informacijskih sustava.
 2. Vrste informacijskih sustava. Tipovi informacijskih sustava.
 3. Zablude o uspješnosti informacijskih sustava. Informacijska kriza. Efekt paradoksa. Watts-Humphryjev model zrelosti (Capability Maturity Model, CMM). Earlov model faza pristupa strateškom planiranju IS.
 4. Centralizirana, decentralizirana i distribuirana organizacija informacijskog sustava. Klijentsko poslužiteljska arhitektura informacijskog sustava. Informacijski centar.
 5. Kontrolna i tržištem upravljana organizacijska kultura poslovnog sustava. Nolanova podjela faza informatičkog razvoja poduzeća. Faze životnog ciklusa IS-a. Informacijski inženjering. Elementi jedinstvenosti informacijskog sustava.
 6. Strateško planiranje informacijskog sustava. Uloga poslovodstva u procesu planiranja. Kratki prikaz metodika za strateško planiranje IS-a.
 7. Analiza poslovnog sustava. Strateška analiza poslovanja organizacijskog sustava. Preoblikovanje poslovnih procesa. Izrada "grubog" modela podataka. Određivanje temeljne arhitekture informacijskog sustava.
 8. Analiza postojećih informacijskih podsustava i utvrđivanje potrebnih promjena. Određivanje prioriteta razvoja pojedinih informacijskih podsustava. Dekompozicija ciljeva, funkcija i procesa poslovnog sustava.
 9. Model procesa. Model resursa. Matrica procesa i klasa podataka.
 10. Dijagonalizacija matrice poslovne tehnologije i oblikovanje podsustava. Unutrašnja konzistentnost i vanjska povezanost podsustava. Analiza sklonosti između procesa. Mjera kvalitete strukture informacijskog sustava.
 11. Dijagram tijeka podataka. Radni dijagram. Model poslovnih procesa. Specifikacija zahtjeva. Ekranske maske. Izvještaji.
 12. Rječnik podataka. Poslovi administracije podataka. Model podataka.
 13. Osnovni pojmovi ERA modela - entitet, relacija (veza), atribut. Izvori šifarskih sustava. Oblikovanje šifarskih sustava. Upravljanje šifarskim sustavima u poduzeću.
 14. Specifikacija prototipa. Akcijski dijagrami. Testiranje, uvođenje i održavanje informacijskog sustava. Uloga i uporaba CASE pomagala. Vrste CASE pomagala.
 15. Modeli zrelosti informacijskog sustava. Kvaliteta informacijskog sustava i zaštita od zloporaba. Primjena umjetne inteligencije u informacijskim sustavima.
auditorne vježbe (A)
 1. Sustavni postupak izgradnje informacijskog sustava. Određivanje timova i definiranje zadataka članova tima. Odabir teme seminarskog rada.
 2. Plan razgovora s korisnikom. Razgovor s korisnikom. Sistematizacija bilješki sa razgovora.
 3. Određivanje osnovnih funkcija/procesa poslovnog sustava. Dekompozicijski dijagrami. Opis funkcija/procesa. Određivanje osnovnih klasa podataka poslovnog sustava. Opis klasa podataka.
 4. Izrada osnovne matrice poslovne tehnologije. Dijagonaliziracija matrica poslovne tehnologije.
 5. Izrada liste korisničkih zahtjeva. Izrada kontekstnog dijagrama. Pravila crtanja dijagrama toka podataka.
 6. Izrada dijagrama tijeka podataka nižih nivoa. Izrada radnih dijagrama
 7. Izrada modela poslovnih procesa. Izrada unosnih maski.
 8. Izrada izvještaja.
kolokvij - zadaci (KA)
 1. Studenti moraju formirati timove od tri člana te analizirati jedan stvarni poslovni sustav. Analizu sustava prikazati pomoću metoda, tehnika i koncepata izloženih na auditornim vježbama. Seminar se ocjenjuje u rasponu od 1 do 100 bodova, minimalni broj bodova za prolaz je 50. Seminar studenti moraju predati u zadanom roku (31. siječanj u zimskom semestru, 30. lipanj u ljetnom semestru) te ga braniti prilikom predaje. Bez pravovremeno predanog seminara student nema pravo polaganja ispita.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Jedinice predavanja U1-U5. Kolokvij se polaže pismeno, 5 ili 6 pitanja od definiranih 30. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% za sva tri kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra, ljetni rokovi za studente ljetnog semestra).
 2. Jedinice predavanja U6-U10. Kolokvij se polaže pismeno, 5 ili 6 pitanja od definiranih 37. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% za sva tri kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra, ljetni rokovi za studente ljetnog semestra).
 3. Jedinice predavanja U11-U15. Kolokvij se polaže pismeno, 5 ili 6 pitanja od definiranih 43. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% za sva tri kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra, ljetni rokovi za studente ljetnog semestra).
projekt (PR)
 1. Studenti moraju formirati timove od tri člana te analizirati jedan stvarni poslovni sustav. Analizu sustava prikazati pomoću metoda, tehnika i koncepata izloženih na auditornim vježbama. Projekt se ocjenjuje u rasponu od 1 do 100 bodova, minimalni broj bodova za prolaz je 50. Projekt studenti moraju predati u zadanom roku (31. siječanj u zimskom semestru, 30. lipanj u ljetnom semestru) te ga braniti prilikom predaje. Bez pravovremeno predanog projekta student nema pravo polaganja ispita.
ispit - teorija (IU)
 1. Ukoliko student nije položio kolegij preko kolokvija, mora pristupiti pismenom ispitu cijelog gradiva U1-U15. Pismeni ispit se sastoji od 6 do 8 pitanja od unaprijed predviđenih 110. Minimum za prolaz je 50% odgovorenih pitanja. Ukupna ocjena sva tri kolokija minimalno 50%. Konačnu ocjenu sačinjavaju tri kolokvija teorije i seminar (ili rezultat ispita) 85%, izlazni testovi auditornih vježbi 7,5% te izlazni testovi predavanja 7,5%. U slučaju nekog nepoloženog kolokvija teorije, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija dva puta. Ako u ta dva dodatna pokušaja ne uspije položiti kolokvij, ispada iz bolonjskog sustava kolokvija te polaže klasičan ispit cijelog gradiva. Studenti koji nisu u sustavu kolokvija polažu kompletno gradivo kolegija odjednom. Raspon ocjena: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni seminarski rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264