Skoči na glavni sadržaj

IT - Informatizacija poslovanja

Naziv predmeta

Informatizacija poslovanja

Detalji
Kod
VSITE173
Skr.
IPOSL
ECTS
5
Godina
3
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni smjera
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
15
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
3
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: mr. sc. Danijel Vještica Obradović, v. pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Definicija sustava, informacijski sustav i informatizacija poslovanja. Uredsko poslovanje: razvoj uredskih sustava, uredsko poslovanje podržano računalom, standardna programska pomagala za uredsko poslovanje, organizacija i informatizacija ureda. Upravljanje dokumentima. Informatizacija poduzeća: IPS obavještavanja o tržištu, marketinški IPS, IPS prodaje odnosno za komunikaciju sa kupcima, IPS proizvodnje, IPS nabave, IPS financijskog poslovanja, računovodstveni IPS, IPS planiranja i analize poslovanja, IPS interne kontrole i revizije, IPS za upravljanje ljudskim resursima, IPS za upravljanje informacijskim resursima, IPS za istraživanje i razvoj. Internet, intranet i ekstranet: razvoj i primjena Interneta, osobni identifikacijski brojevi, digitalni potpis, kartično poslovanje, virtualna organizacija. Integracija tehnologija u poslovanju: primjena pozivnih centara u poduzeću, multimedijski sustavi. Ergonomija radnih mjesta s računalima. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava.

Ciljevi učenja

Opća. Poznavanje pojmova i zahtjeva koji se koriste prilikom informatizacije poduzeća.

Posebna. Dubinski uvid u problematiku prilikom informatizacije poduzeća. Razumijevanje i definiranje potrebnih zahtjeva za uspješnu implementaciju sve zahtjevnijih informacijskih sustava koji se primjenjuju u poduzećima.

Ishodi učenja

1. Definirati sustav, uredsko poslovanje, poslovnu komunikaciju, i organizaciju ureda. Poznavanje programskih pomagala za uredsko poslovanje. Razumijevanje pojmova poput: osobni identifikacijski broj, kartično poslovanje, digitalni potpis i slično
2. Učinkovito upravljanje, obrađivanje i pohranjivanje raznih tipova dokumenata.
3. Prepoznati u koju grupu informatizacije poduzeća spada pojedino aplikacijsko rješenje.
4. Prepoznat buduća kretanja u informatizaciji poslovanja poput virtualnih organizacija, virtualne stvarnosti, virtualne scene, virtualnog umrežavanja, virtualnih ljudi, prividne stvarnosti, integracije tehnologije poput pozivnih centara te multimedijskih sustava i slično.
5. Definirati potrebne ergonomske preduvjete za kvalitetan rad u informacijskom okruženju.
6. Definirati potrebne zahtjeve za zaštitu i sigurnost informacijskog sustava.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja informacijskih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za izgradnju i održavanje poslovnih informacijskih sustava

Preporučena literatura

1. Klasić, K: Informatizacija poslovanja, bilješke s predavanja, Veleučilište u Splitu, Split, 2002. 2. Srića, V. et al.: Menadžerska informatika, M.E. P. Consult d.o.o., Zagreb, 1999. 3. Rubčić, D. et al: Vodič za arhiviranje dokumetacije, Informator, Zagreb, 1999.

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s poglavljima kolegija, ciljevima, te uvjetima za polaganje kolegija. Uvod u I.P.: sustav, informacijski sustav, informatizacija poslovanja.
 2. Uredsko poslovanje: razvoj uredskih sustava, osnove uredskog poslovanja.
 3. Uredsko poslovanje: uredsko poslovanje podržano računalom, e-Ured.
 4. Uredsko poslovanje: poslovna komunikacija, standardna programska pomagala za uredsko poslovanje.
 5. Uredsko poslovanje: organizacija i informatizacija ureda. Upravljanje dokumentima: vrste dokumenata, evidentiranje i pohranjivanje dokumenata
 6. Upravljanje dokumentima: Modernizacija obrade i pohrane dokumenata, zakonski rokovi čuvanja dokumenata.
 7. SWOT analiza. Informatizacija poduzeča: IPS obaviještavanja o tržištu, Marketinški IPS, IPS prodaje odnosno komunikacije s kupcima, IPS proizvodnje, IPS nabave, IPS financijskog poslovanja.
 8. Informatizavija poduzeča: računovodstveni IPS, IPS planiranja i analize poslovanja, IPS interne kontrole i revizije, IPS za upravljanje ljudskim resursima, IPS za upravljanje informacijskim resursima, IPS za istraživanje i razvoj.
 9. Internet, intranet i ekstranet: osobni identifikacijski brojevi, digitalni potpis, kartično poslovanje, opasnost interneta.
 10. Internet, intranet i ekstranet: intranet i ekstranet, virtualna organizacija.
 11. Internet, intranet i ekstranet: virtualna stvarnost, virtualna scena, umrežavanje, virtualni ljudi, prividna stvarnost.
 12. Integracija tehnologije u poslovanju: primjena pozivnih centara u poduzeću, multimedijski sustavi.
 13. Ergonomija radnih mjesta s računalima.
 14. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava: 1 i 2 razina zaštite IS.
 15. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava: 3 razina zaštite IS, norma ISO/IEC. Pravni aspekti zaštite informacijskih sustava u poslovanju.
auditorne vježbe (A)
 1. Uvod u auditorne, pravila i uvjeti za skupljanje ocjene. Prijedlog prezentacija.
 2. Konzultacije vezano za izradu 1. prezentacije (poslovni dokument).
 3. 1. Prezentacija
 4. Konzultacije vezano za izradu 2. prezentacije (dijagram tijeka dokumenta, izrada radnog dijagrama).
 5. 2. Prezentacija
 6. Konzultacije vezano za izradu 3. prezentacije (prezentacijski dokument, CV).
 7. 3. Prezentacija
 8. Konzultacije vezano za izradu 4. prezentacije (svaki student izabire jedan od IPS-a).
 9. Konzultacije vezano za izradu 4. prezentacije (svaki student izabire jedan od IPS-a).
 10. Konzultacije vezano za izradu 4. prezentacije (svaki student izabire jedan od IPS-a).
 11. 4. Prezentacija
 12. 4. Prezentacija
 13. 4. Prezentacija
 14. 4. Prezentacija
 15. Dopunski temin za prezentacije.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Uvod u laboratorijske, pravila i uvjeti za skupljanje ocjene. Visio
 2. Visio. Power point.
 3. Microsoft project
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
kolokvij - teorija (KP)
 1. Cjeline U1-U5. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
 2. Cjeline U6-U10. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
 3. Cjeline U11-U15. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno. Moguća je nadoknada (ispravak) kolokvija ukoliko je student ostale kolokvije uspješno položio.
ispit - teorija (IU)
 1. Polaganje se vrši putem kolokvija. U svakom od kolokvija student je nužan skupiti minimalno 50% točnih odgovora. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija. Ako u tom pokušaju ne uspije položiti kolokvij, preostaje mu polaganje na klasičan način cijelog gradiva. Pod cijelo gradivo podrazumijevaju se teorijska pitanja koja su ulazila u sva tri kolokvija. Da bi student prošao ispit nužno je da skupi 50% točnih odgovora. Prilikom zaključivanja ocjene uzima se u obzir: 1. Bodovi iz kolokvija ili ispit -teorija. Maksimalan broj bodova je 60 2. Bodovi iz auditornih, Maksimalan broj bodova je 15 3. Bodovi iz laboratorijskih. Maksimalan broj bodova je 15. 4. Bodovi iz bliceva koji se pišu na početku svakog sata predavanja. Maksimalan broj bodova je 10. 5. Dodatni bodovi koji se mogu dobiti za zalaganje. Na osnovu svih prikupljenih bodova studentu se formira ocjena.
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264