Skoči na glavni sadržaj

DIT - Napredno .NET programiranje

Naziv predmeta

Napredno .NET programiranje

Detalji
Kod
VSITE274
Skr.
DOTN
ECTS
5
Godina
2
Semester
Zimski semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
0
0
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Mariza Maini, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Windows forme i njihovi elementi. Objekti i klase. Delegati, sučelja, događaji i njihova obrada. Stvaranje .NET komponenti i njihovo korištenje pri razvoju aplikacije. Rad sa bazama podataka. ADO.NET. LINQ tehnologija i spajanje sa relacijskim i XML izvorima. Windows procesi. Multithreading i aplikacije s više „niti“. Web servisi i Windows Communication Foundation (WCF). Izrada korisničkog sučelja. Windows Presentation Foundation i XAML. Poslovni procesi i workflow aplikacije. MVC koncept. Windows Workflow Foundation.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za napredno .NET programiranje.

Ishodi učenja

1. Objasniti delegate, sučelja i događaje.
2. Primijeniti Windows forme.
3. Stvarati .NET komponente.
4. Koristiti WCF, WPF i WWF, te ADO.NET i LINQ tehnologije.
5. Kreirati višenitne aplikacije, kreirati workflow aplikacije.

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja o razvoju naprednih aplikativnih rješenja za .NET platformu, uz praktična znanja programiranja u C# programskom jeziku.

Preporučena literatura

1. Troelsen A.: Pro C# 2010 and .NET 4 Platform, Apress , 2010.
2. Troelsen A.: Pro C# 2008 and the .NET 3.5 Platform Fourth Edition, Apress, 2008.

Dodatna literatura

1. MacDonald M.; Freeman A.; Szpuszta M.: Pro ASP.NET 4 in C# 2010 - Fourth Edition, Apress 2010.

predavanja (P)
 1. Uvodno predavanje, uvod u .NET.
 2. .NET arhitektura i općenito o C# programskom jeziku. Razvoj Windows forms aplikacija.
 3. Osnovne komponte windows forms aplikacija.
 4. Klase, objekti, svojstva i metode u C# programskom jeziku.
 5. Modeli obrade događaja u C#. Delegati.
 6. Generički tipovi i metode. Lambda metode.
 7. C# sučelja. Rad sa bazama podataka. Entity Framework model.
 8. Rad s LINQ jezikom i komponentama za povezivanje s bazama podataka.
 9. Procesi i višenitne aplikacije u .NET okruženju.
 10. Windows servisi i korištenje višenitnosti u istima.
 11. Objašnjenje i primjeri Windows Communication Foundation standarda.
 12. Različiti tipovi WCF servisa. Primjeri REST web servisa.
 13. Uvod u Windows Presentation Foundation (WPF) aplikacije i XAML definicijski jezik.
 14. Objašnjenje i primjeri korištenja WPF komandi, stilova i animacija.
 15. Windows 8 aplikacije u Metro okruženju. Prezentacije završnih projekata.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Upoznavanje sa Visual Studio IDE i Windows Forms.
 2. Izrada jednostavnih windows forms aplikacija.
 3. Klase, svojstva, objekti u Windows Forms aplikacijama.
 4. C# Delegati i događaji.
 5. Generički tipovi i lambda metode.
 6. Sučelja: postojeća i korisnički definirana.
 7. Rad s bazama podataka: Entity Framework
 8. LINQ jezik i DataGridView komponenta.
 9. WebBrowser komponenta i višenitnost
 10. Višenitnost i windows servisi.
 11. WCF Servisi.
 12. WCF REST servis i hosting kroz Windows servis.
 13. WPF aplikacije i XAML definicijski jezik.
 14. WPF komande, stilovi i animacije.
 15. Nije definirano
ispit - teorija (IU)
 1. Nije definirano
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264