Skoči na glavni sadržaj

DIT - Dinamično programiranje

Naziv predmeta

Dinamično programiranje

Detalji
Kod
VSITE256
Skr.
DPR
ECTS
5
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
0
0
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Predrag Brođanac, pred., Aleksandar Pikić, pred.
Asistenti: mr. sc. Dušan Mišljenčević, asist. vis. šk.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Dinamičnost u programiranju. Osobine dinamičnih jezika. Osnove programskog jezika Python. Funkcije i moduli. Objektno-orijentirano programiranje. Prilagodba ponašanja objekata. Izvršivi objekti. Atributi objekata. Iteriranje. Regularni izrazi. Standardni moduli. Python/C sučelje. Python predlošci programiranja. Primjena Python programskog jezika u podatkovnoj znanosti.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za primjenu metoda dinamičkog programiranja.

Ishodi učenja

1. Objasniti dinamično programiranje, nabrojati osobine dinamičnih jezika, funkcije i modele.
2. Koristiti programski jezik Python i standardne module.
3. Odrediti atribute objekata, prilagoditi ponašanje objekata.
4. Kreirati izvršive objekte.

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja o dinamičnim i skriptnim programskim jezicima kroz upoznavanje s programskim jezikom Python.

Preporučena literatura

1. Sandeep Nagar, "Introduction to Python for Engineers and Scientists", Springer 2018 https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-3204-0
2. Magnus Lie Hetland, "Beginning Python", Springer 2017 https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-0028-5
3. Python documentation, http://docs.python.org

Dodatna literatura

1. Kristian Rother, "Pro Python Best Practices", Springer 2017 https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-2241-6
2. Practical Data Science with Python 3, Springer 2019 https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-4859-1

predavanja (P)
 1. UVOD O predmetu, pravilima i polaganju ispita Razgovor o očekivanjima studenata i ciljevima predmeta Dinamički programski jezici
 2. Početak rada u Python (v3.x) programskom jeziku
 3. Stringovi i kolekcije
 4. Modularnost u Python programskom jeziku
 5. Objekti u Python programskom jeziku
 6. Rukovanje izuzecima
 7. Klase i strukture za iteracije
 8. Datoteke i upravljanje resursima
 9. Unit testiranje u Python programskom jeziku
 10. Dizajn predlošci u Python programskom jeziku
 11. Uvod u vizualizaciju podataka uporabom Python programskog jezika
 12. Uvod u funkcijsko programiranje uporabom Python programskog jezika
 13. Uvod u strojno učenje uporabom Python programskog jezika
 14. Uvod u analizu podataka uporabom Python programskog jezika
 15. Uvod u obradu prirodnog jezika uporabom Python programskog jezika
laboratorijske vježbe (L)
 1. Početak rada u Python (v3.x) programskom jeziku
 2. Stringovi i kolekcije
 3. Modularnost u Python programskom jeziku
 4. Objekti u Python programskom jeziku
 5. Rukovanje izuzecima
 6. Klase i strukture za iteracije
 7. Datoteke i upravljanje resursima
 8. Unit testiranje u Python programskom jeziku
 9. Dizajn predlošci u Python programskom jeziku
 10. Uvod u vizualizaciju podataka uporabom Python programskog jezika
 11. Uvod u funkcijsko programiranje uporabom Python programskog jezika
 12. Uvod u strojno učenje uporabom Python programskog jezika
 13. Uvod u analizu podataka uporabom Python programskog jezika
ispit - teorija (IU)
 1. P(U1) - P(U13)
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264