Skoči na glavni sadržaj

DIT - Mobilne aplikacije

Naziv predmeta

Mobilne aplikacije

Detalji
Kod
VSITE246
Skr.
MAP
ECTS
5
Godina
2
Semester
Zimski semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
1
0
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: dr. sc. Damir Delija, prof. struč. stud.
Asistenti: Krunoslav Bilić, asist., Luka Mandić, str. sur., Domagoj Tuličić, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Operativni sustavi za mobilne uređaje. Razvojni alati za mobilne aplikacije. Specifičnosti i razlike naspram desktop rješenja.
Zahtjevi mobilnih aplikacija. Arhitektura mobilnih rješenja. Osnovni dijelovi mobilnih aplikacija.
Komunikacija i povezivanje s mrežama, Bluetooth, Wifi . Rad sa bazama podataka na mobilnim uređajima. Upravljanje značajkama uređaja. SMS i glasovni pozivi. Upravljanje kamerom i multimedijom. Sigurnost mobilnih uređaja. Geolokacijske usluge.
Emulatori mobilnih uređaja. Testiranje mobilnih rješenja. Uvođenje u rad mobilnih rješenja.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za izradu mobilnih aplikacija.

Ishodi učenja

1. Objasniti specifičnosti i zahtjeve mobilnih aplikacija, objasniti arhitekturu mobilnih rješenja, nabrojati dijelove mobilnih aplikacija.
2. Upravljati operativnim sustavima i razvojnim alatima mobilnih uređaja, bazama podataka, GSM uslugama, kamerom i multimedijom, geolokacijskim sustavom.
3. Koristiti emulatore, testirati mobilne aplikacije.
4. Odrediti mjere sigurnosti, povezivati na mrežu i uvoditi mobilne aplikacije u rad.

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja o mobilnim računarskim platformama kao i osnovama razvoja aplikativnih rješenja za iste, uz praktična znanja razvoja mobilnih aplikacija.

Preporučena literatura

1. Lee, V.; Schneider, H.; Schell, R.: Mobile Applications: Architecture, Design, and Development, Prentice Hall 2004.
2. Talukder, A.; Yavaga, R.: Mobile Computing: Technology, Applications, and Service Creation, McGraw-Hill Communications Engineering 2006.

Dodatna literatura

1. Wigley, A.; Mothand, D.; Foot, P.: Microsoft Mobile Development Handbook, Microsoft Press 2007.

predavanja (P)
 1. Uvodno predavanje, nastanak mobilnih platformi i njihove karakteristike
 2. Android, povijest i arhitektura
 3. Osnovna struktura Android aplikacije i UI elementi
 4. Android događaji i aktivnosti
 5. Životni ciklus android aktivnosti
 6. Kreiranje aktivnosti s fragmentima, naprednije UI kontrole
 7. Rad s Android dijalozima i menijima
 8. Pohrana podataka, zajedičke postavke i datoteke
 9. Pohrana podataka, rad s SQLite bazom podataka
 10. Rad s Content Provider-ima
 11. Rad s Android Servisima
 12. Upravljanje obavijestima
 13. Korištenje kamere, spremanje u galeriju
 14. Rad s SMS-om i geolokacijskim uslugama
 15. Razvoj iOS aplikacije.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
kolokvij - teorija (KP)
 1. Nije definirano
ispit - teorija (IU)
 1. Nije definirano
samostalno učenje (SU)
 1. konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264