Skoči na glavni sadržaj

DIT - Osnove marketinga

Naziv predmeta

Osnove marketinga

Detalji
Kod
VSITE213
Skr.
OMAR
ECTS
4
Godina
2
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
2
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
2.5
1
75
75
NastavniciNositelji: Alan Mahmutović, pred.
Asistenti: doc. dr. sc. Vjeran Bušelić
PreduvjetiNema
Sadržaj

Marketinga i njegova uloga u postizanju učinaka poslovnog sustava korištenjem raspoloživog kapitala. Utjecaj vanjskog okruženja, potreba potrošača, te marketinških principa: proizvoda, cijene, prodaje i distribucije i promocije. Proces marketinškog planiranja i marketinška revizija; Temeljni elementi marketinškog plana. Istraživanje tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog tržišta, diferencijacija i tržišno pozicioniranje. Identificiranje unutarnjih snaga i slabosti poslovnog sustava te njegovih tržišnih prilika i prijetnji. Analiza potrošača i konkurencije. Postavljanje ciljeva i izbor marketinških strategija. Razvijanje održive konkurencijske prednosti. Primjena i kontrola marketinških aktivnosti. Etika u poslovnom marketingu.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za primjenu marketinških metoda.

Ishodi učenja

1. Objasniti marketing, proces marketinških planiranja i revizija, marketinški plan, istraživanje tržišta, nabrojati marketinške principe.
2. Analizirati potrošače i konkurenciju, postavljati marketinške ciljeve i strategije.
3. Primijeniti i kontrolirati marketinške aktivnosti.

Sposobnosti

Studenti se osposobljavaju za neposrednu primjenu marketinga u poslovnim sustavima radi ostvarenja profitabilnog poslovanja, konkurentske prednosti, te rasta i razvitka.

Preporučena literatura

1. Kotler, P.: Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb, 2000.

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. uvod u marketing i naznake tendencija promjena u marketingu • Marketing i 21. stoljeće – prikaz vrijednosti u marketingu -iskustvo • Tradicionalni marketing – prikaz vrijednosti u marketingu - korist • Uloga IT u marketingu – CRM –CEM - uspostavljanje ekosistema • Marketing Managament - Product Marketing (Marketing proizvoda) • Holistički marketing - Interruption Marketing - Outbond Marketing - Referral and Invitation Marketing (Referentni ili pozivni marketing) - Inbound Marketing ( Ulazeći ili dolazni marketing), - Mobile Marketing (Mobilni marketing) Ishodi učenja: - Student će moći prepoznati različite tendencije u marketingu i razumjeti posljedice koje uzrokuje tehnološki napredak - Student će razumjeti različite pobude koje utječu na proces razmjene i sustave vrijednosti na kojima se temelji marketing - Student će znati prema povijesnom razvoju sustava vrijednosti u marketingu obrazložiti različite pristupe tržištu poslovnih subjekata
 2. Marketing i njegova uloga u postizanju učinaka poslovnog sustava korištenjem raspoloživog kapitala tema: pregled teorija marketinga i njihov prikaz • Prikaz razvoja potreba za marketing aktivnostima - Wroe Alderson • Klasičan prikaz aktivnosti u marketingu - Philip Kotler • Marketing Mix - 4P - 5P – 7P • Holistički prikaz aktivnosti u marketingu • Relationship ( povezanost, odnos) marketing • Integrated ( cjelovit, integriran) marketing • Internal (interni) marketing • Performance marketing (učinkovitost, izvršavanje, djelovanje, predstavljanje) • Balanced-scorecard (balansirana bodovna kartica) Ishodi učenja: • Student će moći razumjeti različite pristupe marketingu i analizirati uzroke u poslovanju koje su ih stvorile • Student će razumjeti proces razmjene i moći će analizirati vrijednosti na kojima se temelji klasičan pristup marketingu - marketing splet - 4P - 5P – 7P • Student će prema povijesnom razvoju marketinga moći vrednovati holistički pristup tržištu poslovnih subjekata
 3. Utjecaj vanjskog okruženja, potreba potrošača, te marketinških principa: proizvoda, cijene, prodaje, distribucije i promocije. tema: okruženje, proizvod, cijena, prodaja i distribucija • Utjecaj vanjskog okruženja • Osnovni tržišni pojmovi Ishodi učenja: • Student će razumjeti utjecaje mikro i makro okoline na aktivnosti u marketingu • Student će moći analizirati utjecaje okoline na aktivnosti u marketingu • Student će razumjeti osnovne pojmove i aktivnosti u marketingu • Student će moći vrednovati različite orijentacije prema tržištu
 4. Strategija i planiranje u marketingu 4P/8P : proizvod, cijena, distribucija, promocija … tema: proizvod, cijena, prodaja i distribucija, promocija 4P/8P • Strategija u marketingu - vizija, misija, ciljevi, zadatci • Strategija – dugoročne investicije, novi prostori – rast tržišta i kontrola • Marketinški plan – strategija, taktika, informacijski sistem, analiza okoline, sistem marketinga, tržišni znak, ponuda, proizvodi –servisi • Primjer - Google – misija i strategija • Sistem marketinga – inovativnost i kreativnost – taktika i marketing mix • Marketing mix – 4P – proizvod i razvoj novog proizvoda –distribucija – cijena - promocija Ishodi učenja: • Student će razumjeti funkcije marketinga. • Student će moći vrednovati strategije u marketingu i obrazložiti njihovo kreiranje. • Student će moći analizirati elemente tržišnog spleta – proizvoda, cijene, distribucije i promocije. • Student će moći obrazložiti elemente proširenog tržišnog spleta 8P ( ljudi, procesi programi i izvedba).
 5. Proces marketinškog planiranja i marketinška revizija tema: marketinški proces, marketinška revizija, marketinški planovi, planiranje proizvoda, sekcije marketing plana, istraživanje u marketingu, razvoj novog proizvoda • Marketinški proces i tržišni potencijali, taktički dio i tržišni splet, kontrola i marketinška revizija • Mjerila, kontrola učinkovitosti, kontrola strateških ciljeva • Misija i principi pri izradi misije • Planiranje proizvoda • Sekcije marketing plana uvod, analiza, strategija, financije, kontrola provođenja • istraživanje u marketingu • razvoj novog proizvoda Ishodi učenja: • Student će znati obrazložiti strateške i taktičke procese u marketingu, funkciju marketinškog plana i važnost tržišnog spleta. • Student će razumjeti procese kontrole i revizije u marketing aktivnostima. • Student će primjenjivati marketinške principe pri izradi misije i razumjeti što se misijom definira. • Student će razumjeti važnost planiranja proizvoda. • Student će moći vrednovati sadržaje sekcija marketinškog plana. • Student će moći primjenjivati i istraživati IT tehnike za prikupljanja podataka u marketingu
 6. Temeljni elementi marketinškog plana tema: marketing i društvene mreže, marketing i skupna ekonomija (collaborative economy), izrada poslovnog i marketing plana • Utjecaj tehnologije na procese u ekonomiji i marketingu – skupna ekonomija • Izrada poslovnog i marketinškog plana • Formiranje grupa za izradu poslovnog i marketinškog plana • Struktura poslovnog plana Ishodi učenja: • Student će kreirati poslovni i marketinški plan za novi proizvod • Student će moći opisati ideju novog proizvoda za koji će znati kreirati poslovni i marketinški plan.
 7. Istraživanje tržišta i informacioni sistemi tema: istraživanje tržišta, tehnika anketa, kvantitativne metode, MIS • Istraživanje tržišta – anketa – kvantitativne metode • Proces tržišnog istraživanja i njegove faze • Metode prikupljanja podataka • Izvori primarnih podataka • Izvori sekundarni podataka • Definiranje uzorka podataka • MIS – marketing informacioni sustav Ishodi učenja: • Student će znati obrazložiti i vrednovati procese istraživanja tržišta • Student će moći analizirati i primjenjivati MIS –marketing informacioni sustav
 8. Segmentacija i izbor ciljnog tržišta, diferencijacija i tržišno i pozicioniranje. tema: segmentacija tržišta , odabir ciljanog tržišta, pozicioniranje ponude na odabranom tržištu • proces segmentiranje tržišta potrošača • pristup masovnim,, segmentiranim, i koncentriranim marketingom • pristup jedan naprama jedan, SoLoMo pristup, The Long Tail pristup • segmentacija prema zemljopisnim kriterijima pozicioniranju potrošača (regije, gradovi, klima..) • segmentcija prema demografskom kriterijima pozicioniranja potrošača (spol, dob, izobrazba ..) • segmentacija prema psihografskom kriterijima pozicioniranju potrošača (status, životni stil ..) • segmentacija prema načinima ponašanja potrošača ( bihevioralna podjela potrošača – znanje, reakcija na proizvod – stavovi – načini korištenja proizvoda ..) • segmentacija tržišta poslovne potrošnje (organizacije, institucije, javne organizacije, , • Odabir ciljanih tržišta • pozicioniranje na odabranom tržištu Ishodi učenja: • Student će moći objasniti pojam segmentacije tržišta i razumjeti procese segmentacije tržišta • Student će razumjeti kako tvrtke određuju tržište potrošača a kako tržište poslovne potrošnje • Student će moći analizirati kriterije prema kojima tvrtka dijeli tržište u grupe potrošača sa skupnim kriterijima želja, potreba i potražnje • Student će moći vrednovati ponašanja potrošača i uskladiti ga sa izradom plana marketinga • Student će moći primijeniti metode za segmentaciju tržišta, za odabir ciljanog tržišta i za pozicioniranje ponude na ciljanom tržištu
 9. Identificiranje unutarnjih snaga i slabosti poslovnog sustava te njegovih tržišnih prilika i prijetnji. tema: Identificiranje unutarnjih snaga i slabosti poslovnog sustava te njegovih tržišnih prilika i prijetnji. SWOT analiza o BSC metoda • Strategija - planiranje • SWOT analiza • TOWS metoda • BSC - Balanced scoreboard -balansirana bodovna kartica • BSC analiza i upravljanje strategijom • mjerenje učinkovitosti i ostvarenje strategije Ishodi učenja: • student će moći objasniti procese i metode za mjerenje učinka u poslovanju • student će razumjeti kriterije za stvaranje nematerijalne vrijednosti uz pomoć Balansirane bodovne kartice • student će razumjeti prednosti i nedostatke SWOT analize
 10. Analiza potrošača tema: ponašanje potrošača i analiza konkurencije • ponašanje potrošača kao početna analiza za aktivnosti marketinga • višedimenzionalni pogled na ponašanje potrošača • ponašanje uvjetovano kulturnim, socijalnim, osobnim i psihologijskim parametrima. • psihologijski procesi su motivacija, percepcija, edukacija, emocije i pamćenje • proces donošenja odluke o kupnji - Model pet faza • ekonomski pristup potrošaču ekonomije • pristup psihologije i teorija o modelima izbora potrošača • holistički pristup • Internet i ponašanje potrošača Ishodi učenja: • student će moći objasniti motive ponašanje potrošača • student će znati objasniti razlike između ekonomskog pristupa potrošaču i marketinškog izbora potrošaču • student će razumjeti razlike između ponašanja upravljano razumom (kognitivno ponašanje kupca) i ponašanja upravljano emocijama (biheviorističko ponašanja kupca.)
 11. Analiza konkurencije i razvijanje održive konkurencijske prednosti tema: konkurencija i konkurentske prednosti • definicija perfektnog konkurentskog tržišta • realno konkurentsko tržište • sustavi za nadzor konkurencije, vrijednosni tok • konkurentna prednost • analiza konkurentske prednosti • analiza konkurentske prednosti u Internet prostoru ishodi učenja: • student će moći objasniti utjecaj konkurencije na poslovanje • student će znati objasniti razlike između perfektnog tržišta i realnog tržišta • student će razumjeti i znati obrazložiti metode konkurentske prednosti • student će razumjeti metode analize konkurentnosti (benchmarking)
 12. Segmentacija i izbor ciljnog tržišta tema: Postavljanje ciljeva i izbor marketinških strategija • segmentacija tržišta je podloga za postavljanje ciljeva u marketingu • kriteriji segmentacije tržišta i izbor tržišnih segmenata • masovno tržište, specijalizacija prema više segmenata i prema pojedinačnom segmentu • postavljanje ciljeva Ishodi učenja: • student će moći objasniti promjene na tržištu i u marketingu izazvane ekonomskom krizom 2008. g. • student će moći koristiti IT tehnologije u marketingu • student će znati gdje primijeniti svoja IT znanja u optimalizaciji procesa pretraživanja u digitalnom marketingu (SEM, SEO) • student će moći objasniti potrebu segmentacije tržišta • student će kroz izradu plana marketinga znati pozicionirati proizvod na segmentiranom tržištu
 13. Etika u marketingu Marketing i etika • Definicija etike u marketingu – temeljne etičke norme • Marketing – nauka ili umjetnost • Što je definicija nauke – putokaz definicija politike kao nauke – Damir Barbarić • Wiener i kibernetika • Etika procvata u informacijskim tehnologijama - Bynum • Poslovna etika • Što je osnovna aporija ( nesvladiva, nerješiva teškoća, problem) u etičkim teorijama marketinga. • Kodeks etike marketinga Ishodi učenja: student će znati • student će razumjeti zašto marketing i znanosti i umjetnost • student će moći primijeniti informacijske tehnologije za pogon znanosti i umjetnosti • student će razumjeti temeljne aporije prisutne u marketingu • student će razumjeti potrebu upotrebe etičkih načela u maraketingu • student će naučiti
 14. kolokvij 01 nakon 07. predavanja Pitanja: 1. Opisati četiri bitne promjene koje se kontinuirano događaju u našoj globalnoj okolini i koje utječu na promjene u marketingu 2. Opisati razlike između Marketinga 1.0, Marketinga 2.0 i Marketinga 3.0. 3. Obrazloži stavove o marketingu Wroea Aldersona 4. Obrazloži stavove o marketingu Philipa Kotlera 5. Opiši marketing odnosa (Relationship marketing) 6. Opiši cjelovit marketing (Integrated marketing) 7. Opiši interni marketing (Internal marketing) 8. Opiši učinkovit marketing (Performance marketing) 9. Opiši tehniku praćenja učinka u marketingu – metoda balanced-scorecard (balansirana bodovna kartica ). 10. Obrazloži segmente okruženja mikro okoline. 11. Obrazloži segmente okruženja makro okoline. Objasni 4 dominante sile koje 12. utječu na marketing u mikro i makro okolini. 13. Što je marketing? 14. Što se u marketingu razmjenjuje? 15. Tko su marketeri a tko su ciljani potrošači? 16. Što su moguća stanja potražnje? 17. Što je tržište? 18. Objasni potrebe, želje i potražnju. Obrazloži motive koji ih uzrokuju ( Maslow). 19. 7. Objasni pojmove - izbor tržišta, segmentaciju tržišta i pozicioniranje na tržištu. 20. Objasni teorije za procjenu vrijednosti roba (utilitarizam, teorije ponašanja potrošača). 21. Objasni što su kanali prodaje a što su nabavni lanci. 22. Objasni važnost konkurencije 23. Obrazloži različiti pristup digitalnih domaćina i digitalnih gostiju u tržišnoj orijentaciji 24. Obrazloži čimbenike koji definiraju tržišno okruženje. 25. Obrazloži osnovne društvene sile koje formiraju digitalnu marketinšku realnost 26. Navedi osnovne mogućnosti i savjete koje su tvrtkama na raspolaganju da se prilagode promjenama u tržišnom okruženju 27. Obrazloži proizvodni i prodajni koncept u marketingu. Navedi razliku prema marketing konceptu. 28. Obrazloži marketing koncept. Navedu razliku koncepta orijentiranog ka marketingu odnosa u relaciji prema holističkom konceptu u marketingu. 29. Objasni proces izrade strategije u marketingu – vizija, misija, ciljevi, zadatci. 30. Što je plan marketinga? Objasni orijentacije holističkog pristupa pri izradi plana marketinga. 31. Objasni marketinški splet i upravljanje marketingom. 32. Objasni čimbenik tržišnog spleta - proizvod i faze kroz koje proizvod prolazi . 33. Objasni djelovanje distribucije, problematiku cijene i aktivnosti promocije. 34. Objasni marketinški proces. 35. Objasni značaj marketinške revizije. 36. Objasni temelje za donošenje marketinških planova prema shvaćanju Peter-aDrucker-a. 37. Opiši sekcije marketing plana. 38. Obrazloži ulogu istraživanja u marketingu 39. Opišite utjecaj društvenih mreža na marketing 40. Navedite elemente marketing plana 41. Navedite elemente strukture poslovnog plana 42. Prikaži odnose svijeta i WEB inačica (WEB1.0 do WEB4.0). 43. Naznači odnose elemente socijalne ekonomije i marketinga 44. Objasni proces tržišnog istraživanja i njegove faze. 45. Objasni metode prikupljanja podataka. 46. Objasni izvore primarnih i sekundarnih izvora podataka 47. Opiši MIS – marketing informacioni sistem i njegove funkcije
 15. kolokvij 02 nakon 13. predavanja Pitanja: 1. Opišite proces segmentacije tržišta 2. Prikažite što je SoLoMo komunikacija na tržištu 3. Vrednujte Long Tail način trgovine na Internetu 4. Opišite kriterije prema kojima određujete ciljano tržište 5. Objasnite proces pozicioniranja na ciljnom tržištu 6. Što definira dobru segmentaciju tržišta 7. Navedite faze realizacije strategije 8. Objasnite SWOT analizu , njene prednosti i nedostatke 9. Objasnite što je BSC metoda - Balanced scoreboard -balansirana bodovna kartica 10. Objasnite zašto se vrijednost "meke" imovine ne mjeri uspješno financijskim indikatorima 11. Objasnite SWOT-BSC metodu i 12. Pitanja ? – predavanje 10 – dodati 13. Što je konkurencija, njena opasnost i njena dobrobit? 14. Što je perfektno konkurentsko tržište? 15. Kako se prati djelatnost konkurencije? 16. Što je konkurentska prednost? 17. Kako se vrši analiza konkurentnosti (benchmarking)? 18. Koji su parametri važni u korištenju digitalnih alata za izradu konkurentske prednosti 19. Opiši kriterije prema kojima se cilja optimalna grupa potrošača i kako se određuje atraktivnost ciljane grupe potrošača. Navedi neke od trendova koje treba koristiti pri provjeravanju atraktivnosti ciljane grupe 20. Opiši masovno tržište, specijalizaciju prema više segmenata i prema pojedinačnom segmentu. Što je specijalizacija proizvoda a što je specijalizacija tržišta? 21. Na što treba obratiti pažnju prilikom ciljanja tržišnih segmenata. Opiši individualni marketing i opiši sporne situacije pri korištenju bihevioralnog marketinga. 22. Opiši smisao i proces pozicioniranja ponude na izabranom tržišnom segmentu. Što je konkurentska prednost u marketingu? 23. Koje pristupe koriste tvrtke kada odgovaraju na slijedeće pitanje kupca: 24. Zašto da kupujem proizvode i servise vašeg tržišnog znaka? 25. Objasni zašto je marketing i znanost i umjetnost 26. Što su osnovne aporije (dileme i problemi) u marketingu 27. Objasni odnos holističkog marketinga i etičkih načela 28. Navedi nekoliko načela etičkog marketinškog kodeksa
auditorne vježbe (A)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
kolokvij - teorija (KP)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
ispit - teorija (IU)
 1. Nije definirano
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje Studenti izrađuju marketinški poslovni plan novog proizvoda, istražuju njegov tržišni potencijal, ekonomsku prognozu prihoda i rashoda i djeluju u grupama, određuju organizacionu strukture grupe- tvrtke i samostalno izrađuju, objašnjavaju i kroz seminarski rad definiraju bitne čimbenike plana.

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264