Skoči na glavni sadržaj

DIT - Osnove računovodstva

Naziv predmeta

Osnove računovodstva

Detalji
Kod
VSITE211
Skr.
ORAC
ECTS
4
Godina
1
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
3
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
2.5
1
75
75
NastavniciNositelji: Alan Mahmutović, pred., dr. sc. Branko Wasserbauer, prof. struč. stud.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Računovodstvena načela, standardi i politike. Osnovni modeli bilance. Temeljne bilančne promjene. Utjecaj ekonomskih aktivnosti trgovačkog društva na bilancu. Temeljni modeli računa dobiti i gubitka. Elementi računa dobiti i gubitka. Osnovni model izvješća o novčanim tijekovima. Knjigovodstveni konto i pravila dvojnog knjigovodstva. Osnove tehnike upisivanja poslovnih promjena na kontima. Kontni plan. Poslovne knjige. Knjiženje materijalne i nematerijalne imovine. Amortizacija kao trošak i svota ispravka vrijednosti dugotrajne imovine. Platni promet preko žiro računa i modeli knjiženja. Prijelazni žiro račun. Blagajničko poslovanje.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za razumijevanje načela knjigovodstva.

Ishodi učenja

1. Nabrojati računovodstvena načela, standarde i politike, osnovne modele bilance, objasniti utjecaje na bilancu, temeljne modele računa dobiti i gubitka, kontni plan.
2. Primijeniti elemente računa dobiti i gubitka, pravila dvojnog knjigovodstva, osnovne tehnike upisivanja poslovnih promjena.
3. Provesti knjiženje imovine i amortizacije, voditi platni promet.

Sposobnosti

Student je osposobljen za knjiženje poslovnih događaja poduzetnika primjenom modela knjiženja.

Preporučena literatura

1. Gabor Miroslav: Osnove računovodstva (skripta), Vsite, Zagreb 2015.
2. Žager, K., Vašiček, V., Žager, L.: Računovodstvo za neračunovođe - osnove računovodstva, treće izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb 2004.

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. Sadržaj kolegija. Način realizacije nastave i ispita kolegija Osnove računovodstva. Pojam računovodstva, knjigovodstva i dvojnog knjigovodstva. Povijesni razvoj računovodstva. Obveznici i korisnici računovodstva. MIS i RIS. Računovodstvo i računalna tehnologija.
 2. Računonovodstve predpostavke, načela, standardi i politike. Računovodstveni procesi. Konta i kontni plan.
 3. Poslovne knjige. Financijski izvještaji. Porez na dodanu vrijednost.
 4. Bilanca. Aktiva i pasiva. Bilančna ravnoteža. Bilančne promjene. Odnos bilance i glavne knjige. Odnos bilance i računa dobiti i gubitka. Dugotrajna imovina. Amortizacija dugotrajne imovine. Dugotrajna nematerijalna imovina. Nabava i amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine.
 5. Dugotrajna materijalna imovina. Nabava i amortizacija dugotrajne materijalne imovine. Dugoročna financijska imovina. Dugoročna potraživanja.
 6. Kratkotrajna imovina. Zalihe. Nabava kratkotrajne imovine – zaliha.
 7. Kratkotrajna potraživanja. Kratkotročna financijska imovina. Novac. Gotov novac. Blagajničko poslovanje. Aktivna vremenska razgraničenja.
 8. Pasiva bilance. Kapital. Rezerviranja. Dugoročne obveze. Kratkoročne obveze. Pasivna vremenska razgranićenja.
 9. Račun dobiti i gubitka. Poslovni rashodi. Trošak, utrošak, izdatak, rashod.
 10. Prirodne vrste troškova.
 11. Raspored troškova. Troškovi proizvodnje i kalkulacija cijene proizvodnje.
 12. Prihodi. Prihod, primitak.
 13. Utvrđivanje rezultata poslovanja. Raspored neto dobiti.
 14. Izvještaj o novčanim tokovima.
 15. Upravljačko računovodstvo. Fiksni i varijabilni troškovi. Točka pokrića.
auditorne vježbe (A)
 1. Anketa o Benediktu Kotruljeviću. Dvojno knjigovodstvo. Konto. Personifikacija konta.
 2. Sistematizacija konta s primjerima knjiženja.
 3. Porez na dodanu vrijednost s primjerima knjiženja.
 4. Bilančna ravnoteža. Poslovne promjene i bilančna ravnoteža. Nabava i amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine s primjerima knjiženja.
 5. Nabava i amortizacija dugotrajne materijalne imovine s primjerima knjiženja. Dugoročna financijska imovina s primjerima knjiženja.
 6. Evidentiranje nabave i izlaza zaliha sirovina, materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe. Način formiranja razlika u cijeni trgovačke robe – rabat i marža. Primjeri knjiženja.
 7. Dugovanja kupaca. Promet novca. Blagajničko poslovanje. Primjeri knjiženja.
 8. Primjeri knjiženja osnivanja trgovačkih društava. Primjeri knjiženja financiranja trgovačkih društava.
 9. Rashodi. Primjeri knjiženja troškova poslovanja.
 10. Rashodi. Primjeri knjiženja troškovi poslovanja.
 11. Primjeri knjiženja troškova poslovanja i rasporeda troškova. Primjeri kalkulacije cijene koštanja (proizvodnje).
 12. Knjigovodstveni primjeri stjecanja prihoda i primitaka iz poslovne aktivnosti.
 13. Knjigovodstveno evidentiranje utvrđivanje rezultata poslovanja.
 14. Primjeri prezentacije izvještaja o novčanim tokovima.
 15. Prezentacija uz diskusiju o fiksnim i varijabilnim troškovima. Primjer grafičke prezentacije metoda točke pokrića.
kolokvij - teorija (KP)
 1. 14.11.2016. Teme: računovodstveni informacijski sustav, korisnici računovodstvenih informacija, računovodstvena načela, knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, financijski izvještaji - bilanca i RDG. Stjecanje nematerijalne i materijalne imovine, amortizacija. Rezultati:13 studenata pristupilo je kolokviju; 8 studenta je ostvarilo više od 50% točnosti odgovora; pet studenata nije zadovoljilo na kolokviju; prosječna ocjena je 48,27% točnosti odgovora svih prisutnih studenata. Raspon točnosti odgovora od 12,50% do 94,38%.
 2. 12.12.2016. Teme: temeljne pozicije bilance - kratkotrajna imovina, kapital, obveze, nabava i vođenje zaliha; gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje. Rezultati: 12 studenata pristupilo je kolokviju; 7 studenata je ostvarilo više od 50% točnosti odgovora, pet studenata nije rezultatski zadovoljilo. Prosječna ocjena je 47,86% točnosti odgovora svih prisutnih studenata. Raspon točnosti odgovora je od 6,25% do 78,75%.
 3. 23.1.2017. Teme: temeljne pozicije bilance - dugoročne i kratkoročne obveze poduzeća; troškovi; rashodi; prihodi; dobit; RDG. Rezultati: studenata pristupilo je kolokviju; sudent nije rezultatski zadovoljio na kolokviju; prosječna ocjena je 72,70 % točnosti odgovora svih prisutnih studenata.
ispit - teorija (IU)
 1. 30.1.2017. Ispit. Za dio ispita - gradivo 1. kolokvija pristupilo je 3 studenata, dva su zadovoljila te jedan nije zadovoljio zadani prag znanja. Za dio ispita - gradivo 2. kolokvija pristupilo je dvojca studenta i oba su zadovoljili zadani prag znanja. Za dio ispita - gradivo 3. kolokvija nije pristupio niti jedan student. Za cijeli ispit - gradivo cijelog kolegija pristupiola su dva studenta i oba su zadovoljilo zadani prag znanja.
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264