Skoči na glavni sadržaj

DIT - Podešavanje poslužiteljskih računala

Naziv predmeta

Podešavanje poslužiteljskih računala

Detalji
Kod
VSITE264
Skr.
PPR
ECTS
5
Godina
2
Semester
Zimski semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Ljet 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
0.5
13
1
15
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Ivan Capan, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Instalacija servera, održavanje servera, nadogradnja i sigurnosne pohrane. Administracija korisnika. Uobičajeni mrežni servisi. Alati za upravljanje i administraciju servera. Osnovni korisnički servisi i usluge. Ostale usluge i servisi: LAMP, CRMS , LCMS, CMS, ERP, SCM, WIKI HELP DESK, media streeming.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za podešavanje poslužiteljskih računala.

Ishodi učenja

1. Instalirati Linux poslužiteljsko računalo, nadograditi programsku podršku.
2. Programirati sigurnosne pohrane.
3. Upravljati korisnicima.
4. Postaviti mrežne servise.
5. Koristiti alate za upravljanje.

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja instalacije, administraciju i održavanja Linux/UNIX servera te postavljanje sistemskih, upravljačkih i korisnički orijentiranih servisa i aplikacija.

Preporučena literatura

1. Negus, C.: LINUX BIBLE 2007 EDITION, Wiley 2007.
2. Sobell, M. G.: PRACTICAL GUIDE TO UBUNTU LINUX, Prentice Hall 2008.

Dodatna literatura

1. Lubanovic, B.; Adelstein, T.: Administriranje Linux sustava, Dobar Plan, 2006.

predavanja (P)
 1. Uvodno predavanje, upoznavanje s predmetom i silabusom. Povijest Linuxa, vrste distribucija Linuxa
 2. Osnovno snalaženje po Linuxu, spajanje SSH-om i konzolom, terminal, glavne naredbe, struktura direktorija,
 3. Pregled tekstualnih datoteka, pretraživanje po tekstu, osnovno editiranje s nano editorom, dozvole i vremena datoteka, pretraživanje datoteka sa find, rad s kompresiranim arhivama
 4. Sistemska administracija Linuxa, sudo privilegije, dodavanje korisnika i grupa, instalacija novog softvera, upravljanje procesima, sistemski servisi, log zapisi, cron poslovi, podešavanje mreže
 5. Shell programiranje, preusmjeravanje izlaza programa, osnove skriptiranja, uvjeti, petlje, unos varijabli. VI editor, osnovne i naprednije naredbe
 6. Web serveri na Linuxu, opis. Usporedba Nginxa i Apachea. Instalacija virtualnih domena, PHP podrške.
 7. Baze podataka općenito i pod Linuxom. Usporedba i vrste relacijskih i NoSQL. Osnove MySQL-a i Sqlite baza.
 8. Osnove DNS protokola. Osnove BIND servisa, tipovi zapisa, opis konfiguracije. DHCP servis, osnove i način konfiguriranja. TFTP i PXE servisi.
 9. Mail servisi pod Linuxom. Postfix mogućnosti, integracija sa antivirusom i pop3/imap servisima. Mailing liste.
 10. Linux kao lokalni server u kući ili manjem uredu. Dijeljenje datoteka, Active Directory, kontrola web prometa (proxy), NAT routing. Mini računalo: Raspberry Pi.
 11. Sigurnost u Linuxu: firewall - iptables podešavanja. Skeniranja portova alatom Nmap, SSL enkripcija u web serverima. Sigurnost općenito.
 12. Linux sigurnosne kopije, inkrementalni backupi sa rsyncem, slike cijelog sustava, Bacula alat. Verzioniranje izvornog koda (GIT).
 13. Virtualizacija u Linuxu, od emulacije, paravirtualizacije i hipervizora do kontejnera i clouda
 14. Razne serverske teme: VoIP, DevOps principi i nadzor serverskih parametara
 15. Nije definirano
auditorne vježbe (A)
 1. Uvodno predavanje, upoznavanje s predmetom i silabusom. Povijest Linuxa, vrste distribucija Linuxa
 2. Osnovno snalaženje po Linuxu, spajanje SSH-om i konzolom, terminal, glavne naredbe, struktura direktorija,
 3. Pregled tekstualnih datoteka, pretraživanje po tekstu, osnovno editiranje s nano editorom, dozvole i vremena datoteka, pretraživanje datoteka sa find, rad s kompresiranim arhivama
 4. Sistemska administracija Linuxa, sudo privilegije, dodavanje korisnika i grupa, instalacija novog softvera, upravljanje procesima, sistemski servisi, log zapisi, cron poslovi, podešavanje mreže
 5. Shell programiranje, preusmjeravanje izlaza programa, osnove skriptiranja, uvjeti, petlje, unos varijabli. VI editor, osnovne i naprednije naredbe
 6. Web serveri na Linuxu, opis. Usporedba Nginxa i Apachea. Instalacija virtualnih domena, PHP podrške.
 7. Baze podataka općenito i pod Linuxom. Usporedba i vrste relacijskih i NoSQL. Osnove MySQL-a i Sqlite baza.
 8. Osnove DNS protokola. Osnove BIND servisa, tipovi zapisa, opis konfiguracije. DHCP servis, osnove i način konfiguriranja. TFTP i PXE servisi.
 9. Mail servisi pod Linuxom. Postfix mogućnosti, integracija sa antivirusom i pop3/imap servisima. Mailing liste.
 10. Linux kao lokalni server u kući ili manjem uredu. Dijeljenje datoteka, Active Directory, kontrola web prometa (proxy), NAT routing. Mini računalo: Raspberry Pi.
 11. Sigurnost u Linuxu: firewall - iptables podešavanja. Skeniranja portova alatom Nmap, SSL enkripcija u web serverima. Sigurnost općenito.
 12. Linux sigurnosne kopije, inkrementalni backupi sa rsyncem, slike cijelog sustava, Bacula alat. Verzioniranje izvornog koda (GIT).
 13. Virtualizacija u Linuxu, od emulacije, paravirtualizacije i hipervizora do kontejnera i clouda
 14. Razne serverske teme: VoIP, DevOps principi i nadzor serverskih parametara
 15. Nije definirano
laboratorijske vježbe (L)
 1. Instalacija Debian (desktop ili server varijante) Linux-a na računalo ( u vlastitu particiju, unutar Windowsa, u virtualnu mašinu )
 2. Osnovno snalaženje po instaliranom Linuxu unutar virtualnog stroja, osnovne naredbe (ls, cd, mv, cp, mkdir), pregled direktorija, simbolički linkovi
 3. Pregled tekstualnih datoteka, naredba grep, nano editor, promjena dozvola sa chmod, chown, upravljanje kompresiranim arhivama, pretraživanje datoteka naredbom find
 4. Administracija sa sudo, dodavanje korisnika na sustav, instalacija softvera, upravljanje procesima, crontab za upravljanje pokretanjem programima, log zapisi, upravljanje servisima, postavljanje mrežnih postavki
 5. Izrada shell skripti, petlje, uvjeti, argumenti
 6. Vi editor, osnovne naredbe. Web serveri: Nginx i Apache, instalacija i postavljanje virtualnog hosta. Instalacija podrške za PHP jezik
 7. Instalacija Sqlite baze, osnovne naredbe. Instalacija MySQL servisa, podešavanje prve baze i punjenje podacima. Osnovni pregled i uređivanje podataka u bazi. Backupi MySQLa, administracija servisa. PHP sučelje za interakciju s bazom.
 8. Dnsmasq instalacija i osnovno podešavanje. Instalacija BIND DNS servera i osnovni zapisi. TFTP servis.
 9. Instalacija Postfix mail servisa i slanje i primanje prvog maila. Interakcija sa Gmail ili @vsite accountima. POP3/IMAP servisi pod Dovecotom. Instalacija webmaila (Squirrelmail) i čitanje pošte sa IMAP servisa.
 10. Postavljanje linux instalacije kao kućnog servera: file i printer sharing sa Sambom; Squid proxy za nadzor web prometa; NAT routing
 11. Sigurnost u Linuxu: postavljanje lokalnog iptables firewalla, testiranje sigurnosti sa John i nmap alatima, podešavanje SSL certifikata za web server
 12. Linux sigurnosne kopije; rsync, GIT version control, stvaranje slike diska sa Mondoarchive i Clonezilla
 13. Linux virtualizacija: LXC instalacija i napredno korištenje: podizanje Debian i Centos distribucija u kontejnerima. Web sučelje za management.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Test se polaže pismeno, traje 1 školski sat, 15 pitanja, različite težine i bodovanja (teorijski 5%, praktični 10%). Jedinice predavanja 1-8. Na oba kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
 2. Test se polaže pismeno, traje 1 školski sat, različite težine i bodovanja (teorijski 5%, praktični 10%), traje 1 školski sat. Jedinice predavanja 9-15. Na oba kolokvija studenti moraju postići prosjek od 50% ili veći. U slučaju nezadovoljenja na testu, test se ponavlja u redovitim terminima zimskog ispitnog roka.
ispit - teorija (IU)
 1. Zimski i ljetni ispitni rokovi: odvojeno polaganje prvog i drugog dijela gradiva ("ispravak kolokvija"), polaže se kao pismeni ispit, usmeni ispit se provodi po potrebi. Jesenski ispitni rokovi: cijelo gradivo bez obzira na rezultat kolokvija, polaže se pismeni ispit, usmeni ispit se provodi po potrebi. Jedinice predavanja 1-15. Test se polaže pismeno, teorijski zadaci vrijede 5%, a praktični (skripte i slično) 10% ocjene. Za prolazak je potrebno skupiti 50%. Ocjena se određuje iz ukupnog rezultata dobivenog tako da se rezultat ispita ili kolokvija pomnoži s 0,8, rezultati na laboratorijskim vježbama s 0,13, a rezultati tjednih testova na predavanjima s 0.07. Tako dobiveni rezultat se pretvara u ocjene: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264